2015 Т.3. №2

 

ТИТУЛ

(переглянути в PDF)

ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

Ветеринарна морфологія та патологія

ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ АГРЕГОВАНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛИКІВ ТОНКОЇ
КИШКИ МУСКУСНИХ КАЧОК

Барсукова В.В., Прокушенкова О.Г.

Анотація:
Встановлено, що морфогенез лімфоїдних структур тонкої кишки мускусних качок
відбувається в три основних етапи: розвиток дифузної лімфоїдної тканини та лімфатичних
вузликів без центрів розмноження (до 30-добового віку); формування агрегованих лімфатичних
вузликів (до 60-добового віку); розвиток поодиноких та агрегованих лімфатичних вузликів з
центрами розмноження та їх «розповсюдження» в межах всієї товщі кишкової стінки (до 240-
добового віку). Повний комплекс морфологічних ознак імунокомпитентності формується в
лімфоїдних структурах кишечника мускусних качок до 60-добового віку
Мускусна качка, дифузна лімфоїдна тканина, лімфатичні вузлики, агреговані лімфатичні
вузлики, дванадцятипала, порожня та клубова кишки

Закачати в PDF

Download the abstract in English

КОНЦЕПЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ ИММУНОЙ СИСТЕМЫ У
СВИНЕЙ ПРИ ЦИРКОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (СИНДРОМ МУЛЬТИСИСТЕМНОГО
ИСТОЩЕНИЯ)

Гаврилин П. Н., Эверт В. В.

Анотація:
Разработана концепция возможных механизмов повреждения иммунной системы у свиней
при развитии синдрома мультисистемного истощения. Установлено, что особенности
повреждения органов иммунной системы у свиней при синдроме мультисистемного истощения
определяются сочетанием двух основных факторов – умеренной степенью вирулентности
возбудителя и его выраженными иммунопатогенными свойствами.
На каждом этапе развития патологического процесса при цирковирусной инфекции
затрагиваются все основные структуры и звенья системы органов кроветворения и иммунной
защиты, а патологические изменения варьируют от острого серозного воспаления до
формирования гранулем и зрелой рубцовой ткани. В течение фазы ранней активной инфекции
основными патоморфологическими изменениями являются: некроз инфицированных макрофагов
и лимфоцитов; острый серозный лимфаденит и реактивная гиперплазия паренхимы вторичных
лимфоидных органов. Фаза активной инфекции характеризуется явлениями массовой гибели
лимфоцитов (лимфоидное истощение паренхимы органов) и формированием очагов
гранулематозного воспаления в Т-зависимых зонах периферических лимфоидных органов. В фазе
разрешения инфекции и реконвалесценции наблюдаются процессы деградации В-зависимых
клеточных зон в лимфатических узлах и других вторичных лимфоидных органах и тканях с
замещением паренхиматозных элементов зрелой рубцовой тканью
Цирковирусная инфекция, синдром мультисистемного истощения, органы кроветворения
и иммунной защиты, патоморфологические изменения, свиньи

Закачати в PDF

Download the abstract in English

МОРФОЛОГІЯ ТИМУСА КУРЧАТ ТА ТЕЛЯТ ДОБОВОГО ВІКУ

Дишлюк Н. В., Стегней Ж. Г.

Анотація:
Досліджували морфологію тимуса курчат та телят добового віку. Матеріал відібрали від
здорових курчат кросу “Ломан Браун” і телят червоної степової породи (n=4). При виконанні
роботи використовували класичні методи макро- та мікроскопічних досліджень. Встановлено,
що тимус курчат – це парний орган, який побудований із окремих часток, а у телят – непарний і
складається із парної шийної, проміжної і грудної частин. Макроскопічні морфометричні
показники правого тимуса курчат менші ніж лівого. Найбільшу довжину у телят має парна
шийна частина цього органа, а найбільшу ширину – грудна частина. Тимус курчат і телят
побудований із сполучнотканинної строми і паренхіми. Сполучнотканинна строма представлена
капсулою і трабекулами, які поділяють паренхіму на часточки. В останніх є кіркова і мозкова
речовина, які займають неоднакову площу. В мозковій речовині знаходяться тимічні тільця.
Частина центрально розташованих часточок окремих часток тимуса курчат не сформовані, а
у телят – часточки тимуса сформовані
Курчата, телята, тимус, морфометричні показники, часточки, кіркова речовина,
мозкова речовина, тимічні тільця 

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ЕПІДУРАЛЬНА БЛОКАДА РОПІВАКАЇНОМ У ВЕЛИКОЇ
РОГАТОЇ ХУДОБИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Слюсаренко Д. В.

Анотація:
У статті представлені результати епідурального застосування 0,2; 0,25; 0,375% розчину
ропівакаїну великій рогатій худобі з метою забезпечення знеболюючого ефекту на стоячій
тварині. Матеріалом для досліджень були 7 голів великої рогатої худоби віком від 9 місяців до
1,5 роки, масою від 120 до 270 кг. У тварин реєстрували показники моторного блоку за шкалою
атаксії вираженої в балах. Показники сенсорного блоку визначали за результатами больової
проби та параметрами збудливості тканин шляхом електронейростимуляції. Встановлено, що
0,2% розчин ропівакаїну не викликає сенсорного та моторного блоку. 0,25% розчин ропівакаїну
викликає слабкий сенсорний і незначний моторний блок. 0,375% розчин ропівакаїну викликає
сенсорну блокаду протягом 315 хв, і моторну блокаду середнього ступеня тривалістю 300 хв, і
володіє вираженим та тривалим ефектом диференціальної блокади
Диференціальна епідуральна блокада, ропівакаїн, моторний та сенсорний компонент
блокади, велика рогата худоба, електронейростимуляція

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ЛІКУВАННЯ СВИНОМАТОК ХВОРИХ НА ПІСЛЯРОДОВИЙ ГНІЙНО-КАТАРАЛЬНИЙ
ЕНДОМЕТРИТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОПРАНОЛОЛУ

Сухін В. М., Чумак В. О., Крива О. А., Головченко К. В.

Анотація:
Комплексне лікування свиноматок, хворих на післяродовий гнійно-катаральний ендометрит,
при застосуванні вітчизняних ветеринарних препаратів дозволяє зменшити собівартість при
збереженні ефективності лікування. Використання доцитолу та ферофарм мультивіту є
раціональним при лікуванні гнійно-катаральних ендометритів
Пропранол, лікування, свиноматки, ендометрит 

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Фізіологія і біохімія тварин

ВМІСТ ЖИРНИХ КИСЛОТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ У РУБЦЕВІЙ РІДИНІ ТА
ПРОДУКТИВНІ ОЗНАКИ КОРІВ ЗА НАЯВНОСТІ ОКСИДІВ МЕТАЛІВ І
ЦЕОЛІТОВОГО БОРОШНА В РАЦІОНІ ПАСОВИЩНОГО ПЕРІОДУ

Коляда С. М., Рівіс Й. Ф.

Анотація:
У статті представлені дані щодо дослідження впливу введення до раціону корів у літній
період оксидів металів і цеолітового борошна на вміст жирних кислот загальних ліпідів у
рубцевій рідині, молочну продуктивність та склад молока. Встановлено, що в рубцевій рідині
корів, яким згодовували зелену масу пасовищної трави, комбікорм, оксиди металів і, особливо,
цеолітове борошно, до ранкової годівлі за рахунок насичених, мононенасичених і поліненасичених
жирних кислот зростає вміст жирних кислот загальних ліпідів, а на 2-й годині після її початку
з боку насичених і мононенасичених — зменшується. Згодовування коровам поряд з зеленою
масою злаково-бобового пасовища та комбікормом оксидів металів і цеолітового борошна
приводить до підвищення середньодобових надоїв молока. Одночасно в молоці корів, яким
додатково згодовували цеолітове борошно, зростає вміст білка, жиру та лактози.
Інтенсивніше змінюється вміст жирних кислот загальних ліпідів у рубцевій рідині, молочна
продуктивність та склад молока за згодовування коровам поряд з зеленою масою злаково-
бобового пасовища та комбікормом цеолітового борошна
Корови, вміст рубця, цеоліт, оксиди металів, загальні ліпіди 

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОЇ СХЕМИ ІМУНІЗАЦІЇ КУРЕЙ ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОЇ
БУРСАЛЬНОЇ ХВОРОБИ В ПТАХОГОСПОДАРСТВІ

Гомзіков О. М., Зубчук Р. О.

Анотація:
Наведено дані пофілактики інфекційної бурсальної хвороби (хвороби Гамборо), яка базується
на виконанні загальних ветеринарно-санітарних заходів, а також використанні специфічних
засобів захисту птиці від збудника цієї хвороби. В експерименті обґрунтована можливість
заміни вакцини проти інфекційної бурсальної хвороби з «гарячого» вакцинного штаму «МВ» на
вакцину з «проміжного» вакцинного штаму «СЕВА Вінтерфілд-2512». Встановлено, що
вакцинний штам «МВ» показав високу імуногенність після щеплення курчат у будь-якому
досліджуваному віці, не дивлячись на досить високий рівень материнських антитіл, і забезпечив
ефективну імунну відповідь на застосування препарату, в той час як захист від зараження
курчат, імунізованих живою сухою вірусвакциною проти інфекційної бурсальної хвороби з
штаму «СЕВА Вінтерфілд-2512», відзначали тільки до кінця періоду утримання
Інфекційна бурсальна хвороба, імунітет, імунопрофілактика, курчата, вакцина

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПАРВОВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ
М’ЯСОЇДНИХ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ЛІКАРНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Зажарський В. В., Димура А. В.

Анотація:
Наведено результати клінічного огляду, особливостей діагностики, різних
патологоанатомічних змін у собак, хворих парвовірусним ентеритом, оцінка ефективності
терапевтичних схем та вакцинації. Проведений порівняльний аналіз економічної ефективності
при застосуванні класичного та дослідного методу лікування хворих тварин. При клінічному
огляді виявлено один з найважливіших клінічних проявів парвовірусної інфекції собак – блювання і
пронос зі зловонним запахом, які призводять до швидкого зневоднення організму і загибелі
впродовж перших 24–96 год хвороби. Дослідна схема лікування виявилась ефективнішою, завдяки
підтримці всіх органів і систем. Курс лікування однієї тварини складає 784,14грн
Парвовірусний ентерит, клінічний огляд, патологоанатомічні зміни, зневоднення,
геморагічне запалення кишок, діагностика, вакцинація 

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗБУДНИКА КАЛІЦИВІРОЗУ КОТІВ

Козленко Т. Г.

Анотація:
Наведені результати вивчення культуральних властивостей збудника каліцивірозу. Показні
оптимальні схеми репродукції каліцивірусу та визначені параметри культивування.
Встановлено, що перещеплювані культури клітин CrFK (нирки кошеня) і FS (селезінки кота), в
рівній мірі чутливі до каліцівірусу кішок, де він реплікується з проявом вираженого ЦПД (8,2±1,0
lg ЦПД 50/см 3 , середній показник). Вивчення імуногенних властивостей каліцивірусу кішок для
лабораторних тварин показало, що каліцивірус не патогенний для лабораторних тварин, але
володіє імуногенними властивостями – введення лабораторним тваринам ізолятів каліцивірусу
кішок викликало у них вироблення гуморальних антитіл в титрах 5,3 – 6,6 log 2
Каліцивіроз, інфекція, вірус, культура клітин, ізолят, ЦПД

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА ЛІКУВАННЯ
ХЛАМІДІОЗУ СОБАК І КОТІВ

Мартинюк О. Г.

Анотація:
У статті висвітлені особливості імунітету при хламідіозі, показані особливості
застосування імунотропних препаратів та наведені конкретні схеми лікування хламідіозів у
собак і котів
Хламідіози, лікування, антибіотики, імунотерапія, собаки, коти

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ СВИНЕЙ В
ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Мельник В. В., Дерев’янко І. Ю.

Анотація:
Встановлено, що нозологічний профіль інфекційної патології свиней в Полтавській області
представлений сімома нозологічними одиницями. Найбільш широко представлений колібактеріоз
(35,1%), потім по розповсюдженню йдуть сальмонельоз (30,2%), дизентерія (5%), пастерельоз
(7,3%), бешиха (6,6%), набрякова хвороба (15%), РРСС (0,8%).
Проаналізувавши статистичні дані щодо річної динаміки захворюваності свиней на
сальмонельоз, встановили, що збільшення його припадає на зимово-весняний період (грудень,
лютий, березень, квітень), проте це не виключає захворювання свиней на сальмонельоз в теплу
пору року (червень-вересень). Проаналізувавши динаміку летальності свиней при сальмонельозі,
встановили, що найбільший відсоток летальності спостерігається в зимово-весняний період
(лютий, березень, квітень). Аналіз інфікованості свиней різних вікових груп, показав, що частіше
уражаються поросята віком 0-2 місяців та 4-6 місяці
Свині, сальмонельоз, епізоотичний процес, нозологічний профіль, інфекційна патологія,
питома вага, річна динаміка

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЛЕПТОСПІРОЗУ
СОБАК У МІСТІ КИЄВІ

Мельник В. В., Калита А. С.

Анотація:
У продовж 2009-2014 років було досліджено 5772 сироватки крові собак, серед яких у 2768
пробах були виявлені протилептоспірозні антитіла, титр від 1:50 до 1: 800 в реакції
мікроаглютинації. Серологічними дослідженнями сироваток крові собак було встановлено
поширеність 21 серовара лептоспір. Привертає увагу велика кількість змішаного носійства
(33,2%), а саме відмічались ураження двома-трьома лептоспірозними агентами.
Вивчаючи вікову динаміку встановили, що найбільше хворих тварин було у віці від 1 до 6 років
і старше десяти років. Чітко вираженої залежності між сезонними змінами та
захворюваністю собак на лептоспіроз нами встановлено не було.
Дослідження показали, що частка собак, у сироватці яких виявлено антитіла до
лептоспірозу, що живуть у приватному секторі, значно нижча (27,67%), ніж в квартирах
(72,33%). Важливу роль у цьому процесі відіграє різке зростання темпів приросту чисельності
дрібних домашніх тварин (собаки і кішки), особливо безпритульних.
Встановлено, що найчастіше у собак спостерігалася геморагічна форма лептоспірозу і
тільки у 21% тварин молодших двох років реєструвалася жовтянична форма захворювання
Лептоспіроз, лептоспіри, собаки, реакція мікроаглютинації, протилептоспірозні
антитіла, титр антитіл, змішане носійство

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ТРАНСФОРМАЦИЯ P. MULTOCIDA В НЕКУЛЬТИВИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ

Cосницкий А. И.

Анотація:
Инфекционные патологии с респираторным синдромом у молодняка сельскохозяйственных
животных в теоретическом и практическом аспекте представляют не решенную инфекционно-
биологическую проблему ветеринарной медицины. Причинные факторы пульмонального пораже-
ния носят мультикомплексный характер, тесно переплетены и сложно взаимокоррелированы. В
основе возникновения и развития респираторной патологии лежат иммунобиологическая неком-
петентность макроорганизма в элиминации перманентных и динамичных микробиоассоциаций,
обуславливающих сверхсильный геннобиотический прессинг иммунной системы, и в целом разви-
тие декомпенсированных иммунопатофизиологических изменений на уровне генетического го-
меостаза внутренней среды организма. Немотивированные и нефизиологические ятрогенные
точечные воздействия на подчиненные, вторичные эффекторы полиэтиологической структуры
паразитоценотических ассоциаций микробиальных патогенов на поздних стадиях патогенеза
респираторного синдрома, индуцирующих неспецифические, опортунистические инфекции выхо-
да преимущественно пиогенного характера в пульмональной ткани, являются некурабельными и
неэффективными. Мажорные бактериальные патогены респираторного паразитоценоза на по-
пуляционном уровне при этом частично повреждается и трансформируется в НКС и продол-
жает участвовать в процессинге респираторного инфекционногенеза и индуцируют дальнейшее
развитие патогенеза бронхо-легочных заболеваний с диссиминацией последовательно сменяю-
щихся сочленов ассоциации возбудителей разного таксономического подчинения
Телята, респираторный синдром, P. multocida, НКС, элективно-селективные методы,
ложноотрицательный бакдиагноз

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ФІЛЬТРИВНІ ФОРМИ У БІОЛОГІЧНОМУ ЦИКЛІ РОЗВИТКУ ДИСОЦІАТИВНИХ
MYCOBACTERIUM BOVIS

Ткаченко О.А., Алексєєва Н.В., Зажарський В.В.

Анотація:
Показано, що в популяції мікобактерій бичачого виду дисоціативних варіантів у процесі
пересівів збільшується частота виділення фільтривних форм, які за висіву на живильне
середовище генерують паличкоподібні мікобактерії і, рідко, елементарні тільця.
Стверджується, що останні є невід’ємною складовою біологічного циклу розвитку
мікобактерій, бо саме з елементарних тілець (фільтривних форм) утворюються паличкоподібні
форми цього виду мікроорганізмів
M. bovis, біологічний цикл, морфогенез, фільтривні форми, ультрадрібні форми,
елементарні тільця

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА МОЛОКА, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ НА
РИНКУ “БЕРЕЗІНСЬКИЙ” МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Бібен І.А., Єпіфанова А.Г.

Анотація:
Упродовж 2012-2014 років вивчені показники санітарної якості молока в умовах державної
лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Березінського ринку м. Дніпропетровськ.
Виявлено невідповідність діючому стандарту зразків за кислотністю, механічним і
бактеріальним забрудненням. При контролі натуральності молока встановлено його
фальсифікацію содою, перекисом водню, крохмалем, борошном, розбавленням водою. Для
продажу на ринку надходить молоко, одержане від корів, хворих на мастит; при дослідженні 54
проб молока таких випадків виявлено 4 (7,4%)
Молоко, ветеринарно-санітарна експертиза, показники якості, безпечності, контроль
натуральності молока

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ЗМІНИ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ МАСЛА ВЕРШКОВОГО ПРИ ДОВГОТРИВАЛОМУ
ЗБЕРІГАННІ В ПРОМИСЛОВІЙ МОРОЗИЛЬНІЙ КАМЕРІ

Запталов Б. Й., Грицун В. М., Муковоз В. М., Обштат С. В., Карпуленко М. С., Кошовий В. М.

Анотація:
Досліджено органолептичні та біохімічні зміни вершкового масла за умови зберігання
протягом 30 місяців монолітом в картонних коробках, вистелених пергаментом, в промисловій
морозильній камері при -25±3°С. Встановлено зниження бальної оцінки органолептичних і
біохімічних показників (титрована кислотність і кислотність жирової фази). Отримані
результати підтверджують здатність зниженого температурного режиму (-25±3°С) значно
уповільнювати перебіг біохімічних процесів в маслі вершковому у разі довготривалого зберігання,
забезпечуючи при цьому збереження органолептичних показників на належному рівні
Масло вершкове, титрована кислотність, кислотність жирової фази, морозильна
камера, пакування, термін придатності

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА МОЛОДНЯКУ ГУСЕЙ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ЛЕЦИТИНУ

Рубан Н. О.

Анотація:
Наведено результати досліджень, що були проведені на поголів’ї молодняку гусей при
додаванні до комбікормів 0,4 % соняшникового та 0,3 – 0,5 % соєвого лецитину. На підставі
аналізу, забійних якостей, визначення хімічного та жирнокислотного складу м’язів піддослідних
груп гусей було встановлено, що включення у раціон соняшникового лецитину у кількості 0,4 %
та соєвого у кількості 0,5 % сприяє збільшенню їх передзабійної живої маси, маси потрошеної
тушки та маси їстівних частин. За хімічним складом, відмінності, які спостерігалися у розрізі
піддослідних груп були несуттєві і знаходилися за межею вірогідності. За згодовування
молодняку гусей 0,4 % соняшникового лецитину відбулися якісні зміни у грудних м’язах гусей за
рахунок вмісту жирних кислот класів ω-3,6,9.
Молодняк гусей, грудні м’язи, соняшниковий лецитин, соєвий лецитин

Закачати в PDF

Download the abstract in English

СОМАТИЧНІ КЛІТИНИ СИРОГО НЕЗБИРАНОГО МОЛОКА - ПОКАЗНИК ЙОГО
ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ

Скляр О. І.

Анотація:
У даній статті розкриті питання про важливі інформаційні можливості такого показника
сирого молока, як кількість соматичних клітин, які на жаль, не використовуються
вітчизняними виробниками через відсутність нормативних, методичних, навчальних ресурсів із
цього питання. Показник кількості соматичних клітин у сирому молоці корів у нашій країні
використовується тільки для встановлення ґатунку молока, в той час, як на молочних фермах
країн ЄС, США, Канади та інших його активно застосовують для контролю за маститом, для
управління якістю, безпечністю молока та умовами його виробництва
Соматичні клітини, молоко, антибіотики, стрес, мастит, маститна ситуація, вим’я,
ґатунок

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

СЕЗОННА ДИНАМІКА САРКОПТОЗУ, ОТОДЕКТОЗУ ТА ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК

Євстаф’єва В.О.

Анотація:
Наведено дані моніторингових досліджень акарозів собак на території міста Кременчука.
Зареєстровано наявність трьох видів акариформних кліщів – Demodех canis, Otodectes cynotis,
Sarcoptes canis. За результатами паразитологічних обстежень собак акарозні інвазії
реєструються упродовж року з показниками екстенсивності інвазій від 37,29 до 43,60 %. Разом
з тим, середня інвазованість собак демодексами становила 20,21 %, отодектесами – 13,04 %,
саркоптесами – 8,75 %. Встановлено залежність показників екстенсивності демодекозної,
отодектозної та саркоптозної інвазій собак від пори року
Собаки, саркоптоз, отодектоз, демодекоз, сезонна динаміка, екстенсивність інвазії

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ПОШИРЕННЯ ДИКРОЦЕЛІОЗУ КІЗ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Корчан Л. М.

Анотація:
Визначено поширення дикроцеліозу кіз в умовах селянських підсобних господарств
Полтавської області. Середня екстенсивність дикроцеліозної інвазії (ЕІ) складає 22,9 %,
інтенсивність інвазії (ІІ) варіює від 1 до 67 яєць в 5 г фекалій. Найвища ЕІ реєструється у
господарствах Великобагачанського, Кобеляцького і Полтавського районів Полтавської
області, відповідно 40,8%, 31,3 % і 28,9%. Дикроцеліоз має виражену сезонну та вікову
динаміки. Пік екстенсивності та інтенсивності інвазії відмічається в зимово-весняний період
(ЕІ – 30–40 %, ІІ – 10–67 яєць у 5 г фекалій). З віком рівень інвазованості кіз збудником
дикроцеліозу зростає
Кози, екстенсивність, інтенсивність інвазії, дикроцеліоз, поширення

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ВИПРОБУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ “ФРІКОРД” ЗА НЕМАТОДОЗІВ У
СОБАК

Шендрик Л. І., Шендрик Х. М., Музика В. П., Лопата П. І., Супрович Т. М.

Анотація:
Випробувано терапевтичну ефективність нового вітчизняного препарату “Фрікорд” за
різного фауністичного ценозу кишечника та дирофіляріозної інвазії у собак. Доведено високу
його ефективність (ЕЕ, ІЕ=100 %). Порівняно антигельмінтну дію “Фрікорду” з ефективністю
апробованого у практиці препарату “Диронет”.
Зміни стану організму собак, уражених і звільнених від гельмінтів підтверджено
гематологічними показниками. Стверджується, що після застосування антигельмінтиків
відбулося зростання рівня гемоглобіну, збільшення кількості еритроцитів і, навпаки, зниження
кількості лейкоцитів, еозинофілів, а також відновлення біохімічних показників крові (загального
білку, АлАТ, АсАТ, креатиніну, сечовини) до рівня фізіологічної норми
Собаки, гельмінтози, екстенсивність інвазії, інтенсивність інвазії, антигельмінтики,
“Фрікорд”, “Диронет”, екстенсефективність, інтенсефективність

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Tехнологія виробництва та переробки продукції тваринництва

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ КОРОВ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ СТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ДЕФИЦИТЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В РАЦИОНЕ

Козырь В.С., Качалова Е. Я.

Анотація:
Приведены результаты гистологических, гисто- и цитохимических исследований печени
стельных коров голштинской породы под влиянием премиксов стандартного П60-1 и
изготовленному по авторскому рецепту. Установлено, что применение премиксов по авторским
рецептам способствует устранению структурно-функциональных изменений печени коров, а
также повышению молочной продуктивности на 27-34 %.
Коровы, рацион, премиксы, гисто– и цитохимические исследования, печень

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ ОВЕЦЬ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

Лесновська О.В.

Анотація:
Схрещування вівцематок дніпропетровського типу асканійської м’ясо-вовнової породи з
баранами-плідниками канадської селекції дає можливість отримати більш життєздатний
молодняк, ніж при чистопородному розведенні. У результаті використання баранів порід
тексель та олібс від помісей отримано на 6,1-9,5 % ягнят більше, ніж від чистопородних
однолітків, при цьому збереженість до відлучення склала 96,5-97,6 %. Більшу плідність
вівцематок покритих баранами-плідниками інтенсивних порід, на нашу думку, можна пояснити
адитивною дією генів порід, які відрізняються багатоплідністю, а життєздатність молодняку
проявом ефекту гетерозису
Олібс, тексель, асканийська м’ясо-вовнова, продуктивність

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ПОВЫШЕНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА КУР-НЕСУШЕК С ПОМОЩЬЮ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ВИТАТОНА)

Микитюк В.В., Мусич О.И.

Анотація:
Проведены исследования влияния кормовой добавки микробиологического происхождения
(витатона) на широкий диапазон биохимических характеристик организма. Установлена
способность витатона повышать иммунное состояние кур-несушек
Куры-несушки, витатон, иммунитет, показатели крови

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ КРОВІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ

Повод М. Г., Іжболдіна О. О., Грищенко С. М.

Анотація:
У статті наведено результати вивчення особливостей динаміки морфологічного складу крові
молодняку свиней великої білої породи при використанні різних технологій вирощування. Всі
гематологічні показники, що досліджувались знаходились в межах норми. При проведенні
досліджень були використані сучасні методики. Мікрокліматичні умови в цілому були
сприятливими в усіх технологіях утримання для підтримання здорового статусу тварин на
дорощуванні і відгодівлі. Не виявлено суттєвого вірогідного впливу технологічної складової на
вміст еритроцитів, лейкоцитів та рівня гемоглобіну
Кров, молодняк свиней, технологія, еритроцити, лейкоцити, гемоглобін

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Т.3., №2, 2015

(переглянути в PDF)