2012 Т.1. №1

ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

Ветеринарна морфологія та патологія

Особливості динаміки відносної площі тканинних компонентів кісток скелета плодів великої рогатої худоби

Гаврилін П.М., Сосоний С.В., Мирний О.М.

Анотація:
Визначена динаміка відносної площі основних тканинних компонентів (хрящова, кісткова тканина і кістковий мозок) в основних та додаткових осередках окостеніння кісткових органів осьового скелета та скелета кінцівок плодів великої рогатої худоби 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8- та 9-місячного віку. Встановлено, що відносна кількість кісткового мозку в скелеті плодів ВРХ протягом всього плідного періоду має стійку тенденцію до зростання: на початкових етапах розвитку осередків окостеніння внаслідок руйнування хрящової тканини, а в подальшому за рахунок, як резорбції хряща, так кісткових балок в центральних зонах осередків.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

PECULIARITIES OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF DOMESTIC BULL’S LYMPH NODES PARENCHYMA (BOS PRIMIGENIUS TAURUS L.)

PAVEL N. GAVRILIN, ELENA G. PROKUSHENKOVA, DMITRIJ N. MASJUK, NATALIA G. PEREPECHAEVA

Abstract:
It is determined that domestic bull’s lymph nodes parenchyma possesses discrete character of structure; and it is represented by a complex of structural and functional segments and compartments. Subunits (segments) of nodes parenchyma have identical hystoarchitectonics and consist of several compartments, the amount of which depends on the level of segment development. Compartments present constellation of structural and functional zones. Deep cortex units and lymph nodes are the main zones. Deep cortex units form the compartment base. They have spheroidal spatial configuration and form representative mosaic histoarchitectonics parenchyma in combination with lymph nodules. Localization of lymph nodules in the range of domestic bull’s nodes segments (differ in total split-level distribution (from marginal to portal sinus). This may denote that cortical plateau, peripheral areas of deep cortex units and medulla cords are structurally and functionally identical.

Download in PDF
Закачати анотацію на українській мові

Особливості постнатального морфогенезу та структурно-функціональної спеціалізації паренхіми лімфатичних вузлів птиці

Гаврилін П.М., Перетятько О.В.

Анотація:
Визначені особливості постнатального гісто- та цитогенезу структурно- функціональних зон паренхіми лімфатичних вузлів (ЛВ) птиці на прикладі грудо-шийних ЛВ мускусних качок. Встановлено , що повний комплекс ознак морфофункціональної зрілості вперше виявляється в паренхімі ЛВ 60-90 добової птиці. Вікові зміни клітинного складу лімфоїдної тканини ЛВ обумовлені інтенсивною проліферацією в ній лімфоцитів, плазматичних клітин та макрофагів на тлі зменшення відносної кількості стромальних ретикулярних клітин, що відбувається у певній закономірності: до 90-добового віку за рахунок малих лімфоцитів у всих без винятку функціональних зонах; до 150-добового – малих лімфоцитів в лімфатичних вузликах та паракортикальній зоні, плазматичних клітин у мозкових тяжах; до 240-добового – плазматичних клітин та макрофагів у мозкових тяжах. Морфологічні ознаки утворення антитіл вперше виявляються в паренхімі ЛВ 30-добових каченят, а максимальний розвиток цих ознак у 210-240 добової птиці.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Морфологические аспекты функциональной специализации паренхимы лимфатических узлов у зрелорождающих продуктивних млекопитающих

Гаврилин П.Н., Лещева М.А., Тишкина Н.Н.

Анотація:
Установлены особенности гистоархитектоники функциональных зон и сегментов в лимфатических узлах некоторых видов продуктивных животных. Определены закономерности возрастных структурно-функциональных преобразований лимфоидной паренхимы узлов у зрелорождающих млекопитающих.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Особливості структурно-функціональної організації та морфогенезу лімфоїдних структур слизової оболонки тонкої кишки в мускусних качок

Гаврилін П.М., Барсукова В.В.

Анотація:
Встановлено, що лімфоїдні структури в слизовій оболонці тонкої кишки клінічно здорових невакцинованих мускусних качок, формуються тільки к 25- 60 добовому віку, а агрегати лімфатичних вузликів (пейерові бляшки) локалізуються виключно в порожній та клубовій кишках. Морфологічні маркери імунокомпетентності – (лімфатичні вузлики) присутні в пейерових бляшках на всіх етапах їх формування, а пік їхнього розвитку припадає на 150 – 210- добу життя птиці.

Закачати в PDF
Download the abstract in English 

Поширення та взаємозв’язок маститу із післяродовою патологією у корів в умовах господарств Дніпропетровської області

Корейба Л.В., Плужник Д., Герасимова В.

Анотація:
Вивчені причини виникнення, поширення, характер прояву та сезонна динаміка клінічних і субклінічних маститів у корів. Установлено, що в дослідних господарствах різних форм власності мастит реєструється переважно в зимово-стійловий період і має взаємозв’язок із післяродовою патологією.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Офтальмологічна патологія котів в умовах міста Дніпропетровська

Масліков С.М.

Анотація:
З’ясовано, що хвороби очей у котів складають 7,7 % загальної та 19 % хірургічної патології. Найбільшого поширення отримали кон’юнктивіти (35,4 %), кератокон’юнктивіти (29,2 %) і катаракти (12,9%). Основними причинами виникнення хвороб очей у котів виявилися механічні травми, кокова і хламідійна інфекція, алергізація та розвиток на тлі первинних уражень вух і параанальних синусів. Більшість хвороб очей (74,1 %) реєструють в холодну пору року, причому самиці частіше хворіють у віці до шести місяців та після десяти років, а самці – від одного до п’яти років.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Особенности внутриорганных лимфатических сосудов желудка поросят

Прокушенкова Е.Г.

Анотація:
Установлены особенности топографии и структуры внутриорганных лимфатических сосудов желудка новорожденных поросят. В процессе морфогенеза лимфатических сосудов происходит интенсивный рост лимфангионов, что, возможно, обусловлено усилением их депонирующей способности и обусловливается различной интенсивностью всасывания питательных веществ в разных частях желудка поросят.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Фізіологія і біохімія тварин

IMPROVED ISOLATION AND PURIFICATION OF PLASMA MEMBRANE FRACTIONS FROM SMALL INTESTINAL ENTEROCYTES OF BOVINE FETUSES

D. MASYUK, A. BUGAY, P. GIBSON, M. TSVILIKHOVSKY

Abstract:
Previous methods of fractionation of plasma membranes of isolated enterocytes from bovine small intestines were inadequate to study details of tissue development in fetuses. From mucosal cells of bovine fetuses, isolation of apical membranes at 24,000 g and basolateral membranes at 84,000 g gave 2.3 times better purification as measured byrelative activity of indicator enzymes than the present standard of 15,000 g and 70,000 g. The revised centrifugation regime was superior to isolation at 28,000 g. and 87,000 g. respectively. Improved membrane fraction isolation and purification will assist studies of fetal development

Download in PDF

Біорезонансна методика як альтернативний метод визначення

Бобрицька О. М.

Анотація:
У роботі розглядаються нетрадиційні методи визначення функціонального стану органів та систем організму людини та тварин й способи їх корекції

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Новий спосіб оцінки якості сперми та метод підвищення живучості сперматозоїдів

Буров В.О., Самойлюк В.В., Сентюрін В.В., Куцак Р.С.

Анотація:
Розроблено і проведено вивчення ефективності способу оцінки якості сперми який дозволяє отримати більш точні результати, так як є можливість диференціювати кінцеві показники і залишити після дослідження підтверджуючий матеріал – зафіксований препарат, а також способу підвищення живучості сперматозоїдів під час зберігання сперми бугаїв-плідників. Додавання до глюкозо-цитрат-жовткового розріджувача оптимальних мікродоз гормонального препарату мікрофолін-форте значно поліпшує активність і живучість сперміїв.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Використання гумату натрію з метою корекції обміну речовин у молодняка свиней

Гаращук М.І.

Анотація:
Обговорюється позитивний вплив гумату натрію на вуглеводно-ліпідний обмін молодняку свиней у період статевого дозрівання. Встановлено, що препарат стимулює роботу ферментативної системи та окисно-відновних процесів в організмі свиней.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Вплив гумінових речовин на мінеральний обмін у корів

Єфімов В.Г., Ракитянський В.М.

Анотація:
В статті наведено результати досліджень з вивчення впливу гумінових речовин, що входять до складу гідрогумату, на показники мінерального обміну у лактуючих корів. В результаті досліджень встановлено, що впродовж лактації вміст міді та марганцю в сироватці крові зменшується на 19,6% і 44,8 % , а цинку та кобальту – зростає на 17,1 % і 45,8 %. За впливу гумінових речовин спостерігається вірогідне зростання в сироватці крові вмісту міді (на 19,3 %), заліза (на 32,5 %), а також зменшення рівню цинку – на 16,7 % і кальцію – на 7,3 %. Під час аналізу взаємозв’язків між мікроелементами встановлено негативну кореляцію між міддю та цинком, кобальтом і цинком, а позитивну – між міддю і кобальтом. Застосування гумінового препарату призвело до послаблення цих взаємозв’язків, що, напевне, спричинено здатністю гумінових речовин до утворення хелатів.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Вплив системи утримання, віку і продуктивності тварин сірої української худоби на концентрацію фосфоліпідів крові в різні сезони року

Суслова Н.І., Грибан В.Г.

Анотація:
Встановлено, залежність вмісту фосфоліпідів крові у тварин сірої української худоби від систем утримання, сезону року і продуктивності тварин. Вміст фосфоліпідів у крові корів за стійлової системи утримання був вищим, ніж за табірно-пасовищної. Порівнюючи показники, що характеризують вміст фосфоліпідів у крові, видно, що у тварин за стійлової системи утримання цей показник був вищим на 15-20 %.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Характеристика лікування бронхопневмонії телят з використанням настою лікарських трав у поєднанні з методами електрорефлексотерапії

Немировський В.І., Лисенко В.В.

Анотація:
Лікування катаральної бронхопневмонії у телят раннього віку за допомогою методу електрорефлексотерапії в поєднанні з випоюванням настою трави чебрецю позитивно впливало на обмінні процеси організму тварин, про що свідчать зміни в сироватці крові кількості ненасичених жирних кислот сімейства w6, w3 таw9.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Характеристика лікування бронхопневмонії телят з використанням настою лікарських трав у поєднанні з методами електрорефлексотерапії

Немировський В.І., Лисенко В.В.

Анотація:
Лікування катаральної бронхопневмонії у телят раннього віку за допомогою методу електрорефлексотерапії в поєднанні з випоюванням настою трави чебрецю позитивно впливало на обмінні процеси організму тварин, про що свідчать зміни в сироватці крові кількості ненасичених жирних кислот сімейства w6, w3 таw9.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Клінічна біохімія та токсикологія у ветеринарній медицині

Ефективність сумісної дії фітопрепаратів при диспепсії телят

Антоненко П.П., Постоенко О.В.

Анотація:
В роботі викладені результати науково-виробничого досліду профілактики розладів травлення (диспепсії) новонароджених телят з використанням сумісної дії препаратів рослинного походження «Фітохолу» і «Фітопанку». Отримані результати свідчать, що така комбінація фітопрепаратів знижує захворюваність тварин на 40-60%, покращує обмін речовин, їх загальний стан і підвищує продуктивність на 20-25% та обумовлює імуномоделюючу дію.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Оцінка ефективності використання “Вітуролу” як засобу профілактики сечокислого діатезу курей

Семьонов О.В., Шкваря М.М.

Анотація:
При комплексному застосуванні препаратів як засобів профілактики сечокислого діатезу ефективним є випоювання «Вітуролу» в дозі 1 г на 1 л води з експозицією 10 днів, що уповільнює наростання гіперурикемії.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Дослідження дії атропіну на обмін азотистих речовин між кров’ю та травною системою

Югай К.Д., Бобрицька О.М., Антіпін С.Л.

Анотація:
В дослідах на телятах встановлено інтенсивність на направленість обміну білкових та небілкових азотистих речовин між кров’ю та травною системою натщесерце, а також при використанні атропіну.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Молекулярно-генетичні методи досліджень

Пренатальна модуляція експресії рецепторів до імуноглобулінів G кишкових клітин великої рогатої худоби

Масюк Д.М., Недзвецький В.С., Цвіліховський М.І.

Анотація:
Встановлена загальна збіжність складу Fc-γ-рецепторів екстрагованих з апікальних та базолатеральних мембран ентероцитів. Виявлена динаміка змін вмісту для кожного класу Fc-γ-рецепторів, що дозволяє припустити існування реципрокної взаємодії антигенного складу навколоплодової рідини зі стимуляцією імунної системи плода. Регуляція експресії Fc-γ-рецепторів плазмолеми ентероцитів порожньої кишки великої рогатої худоби у фетальний період онтогенезу асоційована з механізмами розвитку плода.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

Санітарно-радіологічні показники м’яса риби, ураженої мікроспоридіями роду Kudoa

Сапронова В.О., Горчанок Н.В.

Анотація:
Встановлено, що санітарно-радіологічні показники м’яса різних видів риби, ураженої міксоспоридіями роду Kudoa, є небезпечними для здоров’я людини, і не залежать від рівня їх ураження.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Судова ветеринарна медицина – наука і навчальна дисципліна

Яценко І.В., Бондаревський М.М., Кам’янський В.В.

Анотація:
Проаналізовано історію становлення та розвитку судової ветеринарної медицини, як науки і навчальної дисципліни. Пропонується виділити її в самостійну навчальну дисципліну і викладати студентам вищих навчальних закладів за спеціальністю «Ветеринарна медицина». Необхідно розвивати наукові дослідження в галузі судової ветеринарної експертизи, що забезпечить розширення експертних можливостей в цій галузі; створить умови для надання об’єктивного, обґрунтованого, правильного, правдивого експертного висновку за справою.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Використання соняшникового лецетину в раціонах свиней

Микитюк В.В., Бегма Н.А., Скрипник Р.А.

Анотація:
Вивчено вплив лецитину як стимулюючого багаточинника обмінних процесів в організмі свиней за різного фізіологічного стану. Встановлено оптимальні дози введення в раціони свиней різних статевовікових груп.

Закачати в PDF
Download the abstract in English