Вниманию владельцев питомников, заводчиков и любителям собак!

123

Бесплодие у сук является распространенной проблемой среди собаководов. Правильно идентифицированный период спаривания с точным подсчетом момента и времени овуляции поможет повысить количество успешных вязок и плодовитость самки.

Малочисленность помета, нередко приписываемая к возрасту собаки, но чаще всего это вызвана неправильным выбором времени для проведения вязки. Традиционно используемые показатели (появление выделений из влагалища, количество дней после начала вагинального кровотечения, принятие самца) не всегда надежны потому, что очень субъективные и у каждого животного могут проявляться по-разному.

Мониторинг уровня прогестерона позволит повысить показатель рождаемости у самок, а также:

• Провести спаривание в оптимальное время;

• Определить время родов (за 12-24 часа до начала родов);

• Исследовать причины бесплодия (ановуляторный цикл, тихая охота с нормальной овуляцией).

Для своевременного выявления момента овуляции и начала родов НДЦ предлагает тест «OVUCHECK® PREMATE» (производство «Biovet» Канада), который позволяет определить уровень прогестерона в плазме или в сыворотке крови у сук.

А это значит повышение показателей рождаемости и сохранности приплода!

2015 Т.3. №1

ТИТУЛ

(переглянути в PDF)

ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

Ветеринарна морфологія та патологія тварин

ОСОБЛИВОСТІ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ У КОНЕЙ В УМОВАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білий Д. Д., Богиня Р. В., Біла Н. В.

Анотація: Проведено аналіз поширеності, особливостей клінічного перебігу травматичних пошкоджень у коней в умовах Дніпропетровської області. Встановлено, що хірургічні захворювання виявляються у 26,53 % від всіх хвороб незаразної етіології; при цьому рани діагностуються у
50,77 %, забої – 26,15 %, розтягнення – 18,46 %, розриви – 4,62 % тварин. Відкриті механічні пошкодження характеризувались змішаним ураженням (колото-різані, рвано-забиті тощо), діагностуючись частіше у тварин, старших 4 років (51,52 %), влітку (54,55 %), не залежно від
ділянки тіла. Закриті травми мають аналогічні особливості, за виключення місць розташування – у 90,61 % пацієнтів вони локалізувались на кінцівках

Закачати в PDF

Download the abstract in English

МОНІТОРИНГ ПОШИРЕНОСТІ ВИПАДКОВИХ РАН У ДРІБНИХ СВЙСЬКИХ ТВАРИН В УМОВАХ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Білий Д. Д., Ніконенко К. В., Біла Н. В

Анотація:
Проведено моніторинг випадкових ран у собак і кішок в умовах міста Дніпропетровськ. Встановлено групи ризику та критичні часові відрізки, які обумовлені виявленими закономірностями: максимальний пік реєстрації відкритих пошкоджень пов’язаний із тваринами віком від двох до чотирьох років (собаки – 36,71 %; кішки – 32,20 %), ділянками
кінцівок (відповідно – 50,24 та 38,98 %) і літнім (для собак – 38,65 %) та весняним (для кішок – 33,90 %) періодом року. Отримані результати дозволяють розробити комплекс профілактичних заходів за даної патології.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ СОБАК КАРЛИКОВИХ ПОРІД З МЕДІАЛЬНИМ ВИВИХОМ НАДКОЛІНКА

Дорощук В. О., Гижа О. В.

Анотація:
Протягом 2013-2015 рр. на кафедрі хірургії ім. акад. І.О. Поваженка Національного університету біоресурсів і природокористування України досліджено 1523 собак, з яких у 59 тварин був виявлений медіальний вивих надколінка. Порівнюючи різні методи оперативного лікування встановлено вищу ефективність проведення «тріади», що включає в себе V- сулькопластику, транспозицію горбистості великогомілкової кістки і дублікатуру капсули суглоба. При цьому рецидивів не спостерігалось.
Менш ефективним є проведення однієї із складових попереднього методу, а саме V-сулькопластики. Відсоток рецидивів у цьому випадку склав 12,5%. Найбільше рецидивів було виявлено при проведенні дублікатури капсули, і їх відсоток становив 37,5.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

КЕСАРІВ РОЗТИН У М’ЯСОЇДНИХ. ДОСВІД ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Ізотова Т. В., Mасліков С. М., Корейба Л. В.

Анотація: Застосування премедикації атропіну сульфатом з димедролом та ксилазином на тлі епідуральної новокаїнової анестезії забезпечує задовільні умови для виконання кесаревого розтину у собак і кішок.
Залучення до комплексу післяопераційної реабілітації внутрішньовенних інфузій метрoгілу сприяє благоприємному перебігу післяопераційного періоду і профілактиці ускладнень

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ПОШИРЕННЯ ДИСТОЦІЇ РОДІВ У САМИЦЬ М´ЯСОЇДНИХ В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНОЇ КЛІНІКИ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БОЙКО» МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Корейба Л. В., Ізотова Т. В.

Анотація: Встановлено, що дистоція родів є розповсюдженою проблемою у самиць м’ясоїдних. У сук та кішок з дистоціями, зумовленими патологією матері, найчастіше діагностували вузькість родового каналу та первинну родову слабкість; з дистоцій, зумовлених патологією плода – крупнопліддя

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ АСЕПТИЧНИХ АРТРИТІВ У СВИНЕЙ

Кулинич С. М.

Анотація: Наведені  дані  щодо  лікування  артритів  у  свиней  і  доведено,  що  вони  характеризувалися частковим  пригніченням  та  кульгавістю  опертої  кінцівки.  З’ясовано,  що  проведення інтраваскулярного  ультрафіолетового  лазерного  опромінення  крові  сприяє  до  сьомої  доби,  в порівнянні  з  вихідними  даними,  зниженню  кількості  лейкоцитів  на  34,7 %,  та  зниженню  в сироватці крові, від даних результатів  контрольної групи, на 7,3 % активності АсАТ

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ПЕЧІНКИ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА ВИКОРИСТАННЯ ВІТАМІННО-АМІНОКИСЛОТНО-МІНЕРАЛЬНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ

Оріщук О. С., Цап С. В.

Анотація:
Визначена ефективність використання вітамінно-амінокислотно-мінерально-жирового комплексу (ВАМЖК) у складі комбікорму та його вплив на гістологічну будову тканин печінки курей-несучок.
Встановлено, що згодовування кормової добавки з введенням пальмового жиру у складі комбікорму піддослідної птиці не викликало негативного впливу на гістологічні показники печінки курей-несучок у II дослідній групі, тоді як в III та IV дослідних групах відмічаються деструктивні зміни з дискомплексацією паренхіми печінки.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ ІМУННИХ УТВОРЕНЬ СТРАВОХОДУ І ШЛУНКА КУРЕЙ ВІКОМ 180 ДІБ

Хомич В. Т., Дишлюк Н. В.

Анотація:
Гістологічними дослідженнями з’ясовано морфофункціональний стан лімфоїдної тканини імунних утворень стравоходу та шлунка курей віком 180 діб. Матеріал для досліджень відібрали від 6 голів курей кросу Шевер 579. При виконанні роботи використовували загальноприйняті
класичні методи гістологічних досліджень. Встановлено, що лімфоїдна тканина імунних утворень стравоходу та шлунка курей представлена усіма рівнями структурної організації, які неоднаково виражені в окремих їх частинах. Скупчення цієї тканини розташовані у власній пластинці та підслизовій основі слизової оболонки цих органів, а в шлунку – ще й у серозній оболонці. В м’язовій і в пілоричній частинах шлунка лімфоїдні вузлики були виявлені і в м’язовій оболонці. Найбільшу площу лімфоїдна тканина займає в стравохідному мигдалику, а найменшу – у м’язовій частині шлунка.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

НЕГАТИВНІ ЕФЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ ЗА ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНОГО ДЕРМАТИТУ У КОТІВ

Шкваря М. М., Cемьонов О. В., Шагун К. М.

Анотація: Виявлені типові ознаки негативної дії гормональних  протизапальних засобів (поліурія, полідипсія, поліфагія, гіперглікемія, глюкозурія) при лікуванні алергічного дерматиту у котів.
Встановлено, що глюкокортикоїди пролонгованої дії дексафорт та кінолог менш ятрогенні ніж дексаметазон і преднізолон для організму котів при лікуванні даної патології

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ГЕПАТОПРОТЕКТОРНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ ЕСЕНЦІАЛЄ ТА ГЕПТРАЛ ЗА ГОСТРОГО ПАРЕНХІМАТОЗНОГО ГЕПАТИТУ У СОБАК

Шульженко Н. М., Волошина Т. О.

Анотація:
Визначена терапевтична ефективність гепатопротекторів: есенціалє та гептрал за різних схем застосування собакам, хворим на гострий паренхіматозний гепатит неінфекційної природи. Встановлено, що динаміка біохімічних показників крові собак хворих на гострий
паренхіматозний гепатит, особливо каталітична активність органоспецифічних ферментів, при поєднаній терапії гепатопротекторами гептрал і тіопротектин була клінічно кращою, ніж використання гепатопротекторів есенціале і тіопротектин.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Фізіологія і біохімія тварин

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ У СОБАК ПРИ ВИКОРИСТАННІ
«ПАРКЕС-Л»

Бобрицька О. М., Югай К. Д.

Анотація: У  статті  приведені  дані  функціонального  стану  імунної  системи  собак  при  гіпофункції. Надана  порівняльна  характеристика  результатів  корекції  функціонального  стану  імунної системи  у  собак  при  використанні  імуностимулятора  тимогену  та  частотно-резонансного фізіотерапевтичного комплексу “ПАРКЕС-Л”. Під  впливом  тимогену  і  комплексу  “ПАРКЕС-Л”  у  собак  зі  зниженою  природною резистентністю  встановлено  збільшення  кількості  еритроцитів  і  гемоглобіну,  підвищення фагоцитарної  активності  нейтрофілів,  фагоцитарного  індексу,  фагоцитарного  числа  на  тлі
підвищення бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

ВИДОВА НАЛЕЖНІСТЬ МІКОБАКТЕРІЙ, ВИДІЛЕНИХ ВІД ТВАРИН У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Глебенюк В. В., Теліженко К. В.

Анотація:
Наведено результати вивчення біологічних властивостей мікобактерій, виділених від тварин у Дніпропетровській області. Показано, що ізольовані культури належать до видів: Mycobacterium bovis, Mycobacterium рhlei, Mycobacterium xenopi та Mycobacterium vacca. Дві
(14,3 %) культури не вдалося ідентифікувати.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

КУЛЬТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ І ТИНКТОРІАЛЬНІ ОЗНАКИ ДИСОЦІАТИВНИХ ФОРМ MYCOBACTERIUM BOVIS КУЛЬТИВОВАНИХ ЗА 3 ТА 37° С

Кулішенко О. М., Давиденко П. О., Глебенюк О. Г.,
Лисечко В. Г., Ростков С. А.

Анотація: У статті наведені результати досліджень впливу різних температур культивування 3 та 37° С на культуральні властивості, морфологічні та тинкторіальні ознаки M. bovis дисоціативних форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 118.
Встановлено, що за пасажування M. bovis дисоціативних форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 118, за різних температур 3 та 37° С, вони набули стійкої властивості культивування за низьких плюсових температур (3°С) та втратили здатність розмножуватися за температури термостата (37° С). У процесі культивування, за температури 3° С, M. bovis дисоціативних
форм субкультур 117 а, 117 б, 117 в, 118 змінили свою морфологічну будову та набули здатності інколи утворювати помаранчевий пігмент за пасажування, що є притаманним другій групі фотохромогенних атипових мікобактерій, типовими представниками яких є M. scrofulaceum, M.
gordonae, M. aquae.
Культури з інтенсивно помаранчевим забарвленням вміщують принципово інші морфологічні форми мікобактерій: субкультури з інтенсивно помаранчевим забарвленням вміщують – некислотостійкі палички та коки, дрібні некислотостійкі коки та великі сині овали (L-форми), некислотостійкі палички та кислотостійкі коки, напівпрозорі (L-форми), а культури із незначним пігментоутворенням – некислотостійкі палички та кислотостійкі і елементарні тільця та великі некислотостійкі овали (L-форми)

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛІБАКТЕРІОЗУ ПТИЦІ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Мельник В. В., Онищук А. В.

Анотація:
На основі проведеного ретроспективного аналізу інфекційної патології птиці у Вінницькій області за період 2010-2014 р. встановлено, що інфекційні захворювання птиці представлені 7-ма нозологічними одиницями (сальмонельоз, колібактеріоз, пастерельоз, стафілококоз,
стрептококоз, псевдомоноз, мікоплазмоз), решта захворювань у цей період мала поодинокий характер. Серед усіх захворювань, що реєструються в даному регіоні колібактеріоз займає 2-е місце (29,94%), поступаючись лише сальмонельозу (38,22%). Аналіз питомої ваги колібактеріозу в загальній інфекційній патології птиці бактеріальної етіології, показав, що захворюваність колібактеріозом склала в середньому 35,98%. Аналізуючи виявлення випадків колібактеріозу серед різних видів птиці, встановлено що колібактеріоз
зустрічається найчастіше у курей (85,9%). Вивчення та аналіз річної динаміки виникнення колібактеріозу серед птиці, показав чітку сезонність його прояву, яка характеризується проявом захворювання з квітня по вересень (86,2% усіх випадків), з піком захворюваності в серпні місяці (20,0%).

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА КОЛІЕНТЕРОТОКСЕМІЇ СВИНЕЙ В ШАРГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мельник В. В., Підмастерчук А. І.

Анотація: Встановлено, що на частку інфекційних хвороб в  Шаргородському районі Вінницької області припадає до 15% від всієї патології свиней. Аналіз статистичних даних показав, що в період з
2009 по 2014 рр. інфекційна патологія бактеріальної етіології свиней представлена дев’ятьма нозологічними одиницями: колібактеріоз (27,7%), набрякова хвороба поросят (5,2%), сальмонельозу (24,9%), пастерельозу (18,4%), дизентерії (10,99%), бешисі (9,97). Частка інших хвороб не перевищує 2,67%. При цьому колібактеріоз і набрякова хвороба поросят займали відносно стабільне значення.
Річна динаміка коліентеротоксемії характеризується вираженою сезонністю, при цьому 51,6% випадків захворювання реєструються в період з квітня по червень.
Дослідженнями встановлено, що найбільш часто виявлялися ешерихії серогруп 0138, 086, 0139, 0141, 08, 078, а також ешерихії з адгезивним антигеном К88, К99, 987Р. Частота виявлення тих чи інших серотипів різна

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІЗОЛЯТУ Б-5 ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОГО БРОНХІТУ КУРЕЙ

Немашкало А. Ю., Постоєнко В. О., Попова Г. А., Педоренко І. Ю.

Анотація: Вивчено антигенну спорідненість польового ізоляту вірусу інфекційного бронхіту курей Б-5 з польовими ізолятами Б2 і КН4 QX-подібного типу в перехресній реакції нейтралізації, а також з вакцинним штамом Н120 серотипу Massachusetts. Показано, що ступінь антигенної
спорідненості з цими ізолятами 86 % та 79 % відповідно, а з вакцинним штамом 17 %

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ 5-ТІЄНІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНУ НА МОРФОЛОГІЮ, ТИНКТОРІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАТОГЕННИХ ТА ДИСОЦІАТИВНИХ ФОРМ MYCOBACTERIUM BOVIS

Ткаченко О. А., Білан М. В., Зажарський В. В., Давиденко П. О.

Анотація: Показано вплив 5-тієніл-1,2,4-триазол-3-тіону у трьох концентраціях (0,1; 0,5; 1%) на морфологічні ознаки, тинкторіальні та культуральні властивості патогенних і дисоціативних форм мікобактерій. Встановлено, що препарат володіє бактеріостатичною дією за різних
концентрацій, щодо патогенного штаму M. bovis, культивованого на живильному середовищі з рН 7,1 та 6,5 за температури 37 °С та дисоціативних форм мікобактерій 117а пересіву, які культивувалися за 3 °С і 1 % концентрації препарату. Проте в концентрації 0,1 та 0,5 % згаданий препарат не призупинив розмноження дисоціативних форм мікобактерій та відповідно ріст колоній на живильних середовищах з рН 7,1 та 6,5; бактеріоскопією культур встановили некислотостійкі палички різної довжини, кокоподібні та поодинокі овалоподібні (L-) форми рівномірно зафарбовані та із зернами. У поодиноких некислотостійких зернистих паличок виявлені кислотостійкі зерна на одному чи двох полюсах

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

ПОКАЗНИКИ КРОВІ РИБ ЗА БОТРІОЦЕФАЛЬОЗУ

Дуда Ю. В, Кунєва Л. В.

Анотація: Підтверджено негативний вплив Bothriocephalis acheilognathi на біохімічні та гематологічні показники та організм риб в цілому. В результаті паразитологічного обстеження риби встановлено, що 37 % дослідних цьогорічок, хворі на ботріоцефальоз, у деяких інвазованих риб відмічено помірне здуття тонкого відділу кишечнику з катарально-геморагічним запаленням у вигляді крапкових крововиливів на слизовій оболонці. Стінки кишечника вкриті шаром тягучого слизу, легко розриваються за незначного натискання. Маса тіла ураженої риби значно менша (на 44 %) ніж здорова.
У сироватці крові риби, ураженої Bothriocephalis acheilognathi, відмічено зниження вмісту α1-глобулінів у 1,9 рази, які у разі патології видільної системи легко виводяться з організму. Запалення печінки та анемія у результаті враження стрічковим гельмінтом, на думку авторів, призвели до зниження β-глобулінів в 1,7 рази. У хворої риби вміст γ-глобулінів зріс порівняно зі здоровою майже у 3 рази, кількість нейтрофілів у 2,3 рази. Ймовірно хімічним фактором запалення є різні токсини, що утворюються в процесі життєдіяльності паразита та розпаду пошкоджених клітин, а також вторинна мікрофлора, яка потрапляє через пошкоджену кишкову стінку

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

ВПЛИВ ПЕРІОДУ ЛАКТАЦІЇ, ЧАСУ НАДОЮ, СЕЗОНУ НА КІЛЬКІСТЬ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН МОЛОКА КОРІВ

Зажарська Н. М., Прядка О. В.

Анотація:
Вивчений вплив періоду лактації, часу надою, сезону на кількість соматичних клітин молока корів. Кількість соматичних клітин у молоці корів влітку найменша, навесні майже в 2 рази вище, а восени цей показник найвищий – 346,6 ±464,0 тис/мл. Найбільша густина молока і
найменша температура замерзання відмічена у весняний і зимовий періоди. Встановлено, що годівля і захворювання вим’я більш впливові фактори на кількість соматичних клітин, ніж місяць лактації, за винятком молозивного періоду і стародійного молока. Не виявлено залежності кількості соматичних клітин від часу надою, показник може змінюватися
протягом дня удвічі і більше. Не виявлено чіткої закономірності розподілу соматичних клітин у порціях молока протягом доїння, для дослідження цього показника у молоці здорових корів необхідно відбирати середню пробу з надою.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

СИСТЕМА УПРАВЛІНЯ ЯКІСТЮ НАССР В УМОВАХ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАН» МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Куцак Р. С., Поляниця О. В.

Анотація:
На основі проведеного аналізу системи управління якістю НАССР в умовах ТОВ «Алан» встановлено, що на м’ясопереробному підприємстві виявлені чотири контрольні критичні точки (ККТ), на яких контролюється небезпечні біологічні фактори.
Постійний моніторинг і жорсткий контроль у встановлених ККТ забезпечує знаходження показників у визначених критичних межах, а у разі ймовірного відхилення, дає можливість прийняття миттєвих коригувальних дій, гарантуючи недопущення випуску неякісної м’ясної
продукції.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

САНІТАРНА ОЦІНКА М’ЯСНОЇ СИРОВИНИ ЗА РІЗНИМИ МЕТОДАМИ ДЕФРОСТАЦІЇ У КОВБАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ М’ЯСНА ФАБРИКА “ФАВОРИТ ПЛЮС” МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Куцак Р. С., Прудка О. Г.

Анотація:
Визначено найбільш ефективний спосіб розморожування свинини за швидкістю процесу, кількістю втрат м’ясного соку, органолептичними, бактеріологічними і біохімічними методами дослідження. Доведено, що м’ясо, яке було розморожене різними методами відповідало показникам свіжого.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ КОРМІВ ОЗОНО-ПОВІТРЯНОЮ СУМІШШЮ

Антоненко П. П., Пушкар Т. Д.

Анотація: Проведено дослідження щодо використання ефективної концентрації та експозиції озону для знезараження зернових кормів. Встановлено, що використання озоно-повітряної суміші дає
можливість збільшити терміни зберігання кормів. Дослідженнями доведено, що рухливість колпод зберігалася протягом 3 годин після дії на них водних екстрактів проб зернофуражу, що були оброблені озоно-повітряною сумішшю з концентрацією озону 5 г/м 3

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ВПЛИВ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ВІВЦЕМАТОК АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ НА МОРФОЛОГІЧНУ БУДОВУ ШКІРИ ПОТОМСТВА

Кременчук Л. В., Антоненко П. П., Чумак С. В.

Анотація: Вивчали гістологічну будову шкіри новонароджених каракульських ягнят, одержаних від вівцематок різних вікових груп. Встановлено, що використання як ярок раннього (9 – міс.) так і
вівцематок загальноприйнятого, середнього та старшого виробничого віку для відтворення впливає на гістоструктуру шкіри ягнят. Визначено, що потомство вівцематок середнього віку перевищувало ровесників вівцематок раннього, загальноприйнятого, старшого віку за загальною
товщиною шкіри на 18,1% і 18,2 % товщиною епідермісу на 2,9 – 17,2 %

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКА ГУСЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У КОМБІКОРМАХ СОНЯШНИКОВОГО ЛЕЦИТИНУ

Рубан Н. О.

Анотація:
Наведено результати досліджень, які були проведені на поголів’ї молодняка гусей при додаванні до комбікормів різних доз соняшникового лецитину. На підставі аналізу, забійних якостей, анатомічної розробки тушок та визначення хімічного складу м’язів піддослідних груп
гусей було встановлено, що додавання у раціон соняшникового лецитину у кількості 0,4 % сприяє збільшенню їх передзабійної живої маси, забійного виходу та маси їстівних частин. За хімічним складом, відмінності, які спостерігалися у розрізі піддослідних груп були несуттєві і знаходилися
за межею вірогідності.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

ВПЛИВ ХЕЛАТНИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ - БІОПЛЕКСІВ НА ОБМІННІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ НА РОЗДОЇ

Хавтуріна Г. В.

Анотація: Вивчено ефективність впливу добавок органічної форми мікроелементів – біоплексів у годівлі лактуючих високопродуктивних корів голштинської породи.
Для виявлення дефіциту протеїну в раціонах, визначали вміст альбуміну в сироватці крові корів, який був вище на 8,65–11,47 % при згодовувані мікроелементів – біоплексів, ніж у тварин, які не отримували ці органічні сполуки, що вказує на підвищення рівня білкового обміну.
Проведені дослідження підтверджують, що при незмінності раціону і його поживності, але за умови згодовування органічних біокомплексів за рахунок підвищення біоконверсії енергії корму в енергію синтезу молока, надій за перші 70 діб у тварин зростає на 4,76–15,29 %, а вміст жиру
та білку в молоці тварин підвищується відповідно з 3,57 до 3,82 % та – з 3,07 до 3,18 %

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Зоотехнія

ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЕКЦІЇ КОНЕЙ ВАГОВОЗНИХ ПОРІД ТА ЇХ ПОМІСЕЙ ЗА ПОКАЗНИКАМИ БАЖАНОЇ БУДОВИ ТІЛА

Лютих С. В.

Анотація: Проаналізовано  результати  оцінки  коней,  яких  використовують  для  обслуговування тваринницьких  комплексів.  Встановлено  бажаний  тип  будови  тіла,  визначено  актуальний
напрямок  селекційної  роботи  в  господарствах.  Розрахунок  економічної  ефективності використання  ваговозів  довів  їх  перевагу  перед  механічними  засобами.  Запропоновано використання  кінної  тяги  в  сільськогосподарському  виробництві,  зокрема  в  обслуговуванні
тваринницьких комплексів

Закачати в PDF

Download the abstract in English

THE INFLUENCE OF STRESS RESISTANT TYPE OF BULLS ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTIVE USE OF THEIR DAUGHTERS

Pryshedko V. М.

Анотація: Influence of type of stress resistance servicing bull is investigational on economic efficiency of exploitation of their daughters. It is set that daughters of high type of stress resistance bulls prevailed coevals which are daughters of low stress-resistant type producer on the size of milkness on 450 kg
(14,0 %), to percent of fat in milk on 0,07 % and аn amount of fat is in milk on 18,9 kg (16,2 %) at Р>0,95…0,999. Daughters of high type of stress resistance servicing bull, from which it is anymore got milk of base adiposeness on 16,2 % to a total value of a 126871,2 hrn., had economic efficiency of the productive use higher, and calculating on a 1 head – 1893,6 hrn.s

Закачати в PDF

Download the abstract in English

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BREEDING SERVICING BULLS BASED ON THEIR ADAPTIVE CAPACITY

Chernenko O. M.

Анотація: Представлено результати племінного використання 16 бугаїв-плідників голштинської породи залежно  від  їх  адаптаційної  здатності.  Встановлено,  що  за  перший  рік  племінного використання у бугаїв із нижчими адаптаційними якостями поєднується зменшення кількості
еякулятів  (r =  –  0,276±0,231),  об’єму  еякуляту  (мл)  (r =  –  0,172±0,243),  загальної  кількості одержаної  сперми  (мл)  (r =  –  0,346±0,220),  кількості  спермодоз  з  усіх  еякулятів  (r =  – 0,405±0,209), концентрації сперміїв (млрд) (r = – 0,401±0,210) та загальної кількості сперміїв в еякуляті (r = – 0,397±0,211) за Р<0,95

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Т.3., №1, 2015

(переглянути в PDF)

Міжнародна виставка “АГРО-2015”

3

Шановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у XXVII Міжнародній агропромисловій виставці “АГРО-2015”, яка відбудеться 3-6 червня у м. Київі, Експоцентр України. НДЦ буде представлений у павільоні №4 (Ветеринарна медицина).

VII Міжнародний конгрес “Прибуткове свинарство”

2

Шановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Міжнародному конгресі “Прибуткове свинарство”, який відбудеться 2 червня у м. Київ, виставковий зал АККО Інтернешнл. Biosafety-center виступає офіційним спонсором конгресу.

Диагностика микотоксикозов

555

В связи с актуальностью проблемы микотоксикозов Научно-исследовательский центр биобезопасности и экологического контроля ресурсов АПК предлагает проведение комплексной гистологической оценки тканей и органов животных с целью выявления степени (уровня) токсичности кормов, используемых на Вашем предприятии.
• Гистологические исследования позволяют выявить развитие патологических процессов в органах на ранних этапах до появления клинических признаков заболевания, изменений биохимических показателей крови и снижения продуктивности животных с целью своевременной коррекции кормления и определения эффективности работы сорбентов.

Токсины микроскопических грибов наносят значительный экономический ущерб, ухудшая продуктивность животных и конверсию корма, снижая иммунитет и репродуктивную функцию, увеличивая затраты на лечебные мероприятия. Отсутствие видимого наличия плесени в кормах не всегда означает отсутствие микотоксинов!
Учитывая, что микотоксины негативно влияют на все виды обмена веществ, вызывая развитие дистрофических и некротических процессов в органах и тканях, предлагаем проведение микроскопической оценки состояния внутренних органов (печени, почек и кишечника) у свиней на разных этапах технологического цикла (подсос, доращивание, откорм) с целью ранней диагностики микотоксикозов.

Рекомендуемая схема отбора образцов биоматериала для проведения гистологических исследований*
Печень Почки Кишечник
Подсос (3 головы) 3 3 3
Доращивание (3 головы) 3 3 3
Откорм (3 головы) 3 3 3
* при нарушении функции воспроизводства рекомендуется проводить исследование репродуктивных органов свиноматок

Основной способ удаления микотоксинов из кормов – нейтрализация их с помощью сорбентов. Ее эффективность существенно различается в силу разнообразия химических структур и свойств, как токсинов, так и адсорбентов и часто не оказывает должного эффекта! Сорбенты, применяемые в свиноводстве, значительно удорожают корма, однако они не универсальны, а имеют узконаправленное действие и чаще всего связывают лишь афлатоксин.

Мировая практика показывает высокую эффективность морфологических методов диагностики микотоксикозов в свиноводстве (www.aasv.org/shap/issues/v4n5/v4n5p247.pdf; http://ianrpubs.unl.edu/pages/publicationD.jsp?publicationId=322; http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-4906/2009/0352-49060916281P.pdf и др.).

Перед отправкой биоматериала обязательно проконсультируйтесь со специалистами центра – как правильно отобрать материал.

•Доставка материала. Образцы для исследований можно отправлять курьерской доставкой или почтой (г.Днепропетровск, склад Новой почты № 30).

• Контактная информация:
тел./ факс (0562) 36-17-14 моб. тел.: (095) 063-05-31; (096) 093-03-76; (050) 85-65-180 (отдел морфологии)
e-mail: plppm@ua.fm Время работы: пн.-пт.: 9:00-17:00