2016 Т4. №4

Оглядові статті

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ШТАМУ МІКОБАКТЕРІЙ (ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ)

Ткаченко О. А.

Анотація:
Наведені матеріали багаторічних досліджень M. bovis свідчать про складність визначення штамових  особливостей.  Показано,  що  вона  грунтується  на  біологічному  циклі  розвитку.  Акцентовано  на  необхідності  за  визначення  штаму,  оцінювати  біологічні  властивості  конкретної  субкультури  мікроорганізмів, особливо за динамічного біологічного циклу розвитку. Стверджується, що морфологічні  форми певних стадій розвитку володіють специфічними біологічними властивостями, які впливають на  штамові особливості.

Ключові слова: L-форми, біологічний цикл, дисоціація, мікобактерії, туберкульоз, штам.

Закачати в PDF

Ветеринарна морфологія та патологія

ОСОБЛИВОСТІ ТОПОГРАФІЇ І МАКРОСТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ У КРОЛІВ М’ЯСНОГО НАПРЯМКУ ВИКОРИСТАННЯ (КРОС HYPLUS)

Гаврилін П. М., Гіберт І. І.

Анотація: Досліджено  особливості  топографії  та  макроструктури  деяких  соматичних  і  вісцеральних  лімфатичних вузлів кролів м’ясного напряму  використання (крос Hyplus). Встановлено,  що лімфатичні  вузли  даного  виду  ссавців  відносять  до  типу  (групи)  мононодозних  одиничних  вузлів.  За  характером  локалізації соматичні лімфатичні вузли кролів відносять до одиничних вузлів, а вісцеральні утворюють  лімфоцентри,  які,  представлені  скупченнями  кількох  різних  за  формою  і  масою  вузлів.  Макроскопічно  кожен лімфатичний вузол кролика має полярну структуру з двома основними зонами: випукла поверхня  (місце  входження  аферентних  лімфатичних  судин) і  ворітна  впадина (з  кровоносними  і  еферентними   лімфатичними  судинами).  Маса  лімфатичних  вузлів  у  кроликів  значно  варіює,  вона  максимальна  в  брижових і підколінних лімфовузлах, та мінімальна в бронхіальних і пахових.

Ключові  слова:  кролі  м’ясного  напрямку  використання,  лімфатичні  вузли,  макроструктура,  топографія.

Закачати в PDF

Фізіологія і біохімія тварин

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ЗА ВПЛИВУ ГУМІЛІДУ

Грибан В. Г., Печений Є. А.

Анотація: Наведено результати досліджень щодо впливу препарату Гумілід на гематологічні та біохімічні показники крові корів української м’ясної породи 3–4-річного віку. Відмічено, що застосована біологічно
активна добавка мала позитивний вплив на показники крові, що проявилося у збільшенні кількості еритроцитів на 8,3 %, рівня гемоглобіну на 8,5 % та кольорового показника – на 10,6 %. Результати
біохімічних досліджень свідчать, що у тварин дослідної групи відмічено підвищення загального білка на 8,0 %, збільшення рівня сечовини та залишкового азоту на 7,2 та 5,2 % відповідно, зменшення рівня
креатиніну та азоту амінокислот на 5,2 та 13,1 %.
Ключові слова:
біохімічні показники сироватки крові, гематологічні показники, кормова добавка, Гумілід, корови української м’ясної породи.

Закачати в PDF

ВМІСТ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ПЕЧІНЦІ ПЛЕМІННОЇ ПТИЦІ М’ЯСНИХ КУРЕЙ

Єфімов В. Г., Кібальченко В. В., Завріна С. В., Співак М. В.

Анотація: Визначено вміст мінеральних речовин  у  печінці  племінної птиці  м’ясних курей. Відібрано печінку від  курей 82-, 156-, 312-добового віку (кросу Кобб-500) і 254-добового віку (крос Росс-308), де визначали вміст  кальцію,  магнію,  міді,  цинку,  марганцю,  заліза  і  кобальту  методом  атомно-абсорбційної  спектрофотометрії та загального фосфору – фотометричним методом.   Встановлено,  що  стосовно  вмісту  окремих  мікро-  та  макроелементів  виявляються  окремі  закономірності,  які  характеризуються  зменшенням  рівня  кальцію,  міді  і  цинку  на  початку  і  піку  яйценосності, збільшенням із віком вмісту заліза в печінці, а також зростанням концентрації фосфору.

Ключові слова: м’ясна птиця, кури, мінеральні речовини, печінка.

Закачати в PDF

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН КОЗИНОГО МОЛОКА

Зажарська Н. М., Жарко Л. І.

Анотація: Порівняно  ефективність  визначення  кількості  соматичних  клітин  у  козиному  молоці  різними  методами.  Досліджували  соматичні  клітини  в  індивідуальних  пробах  молока  від  28  кіз  на  приладах  “Соматос”,  “SomaCount  Flow  Cytometer”  та  методом  підрахунку  в  мазках,  пофарбованих  за  Романовським-Гімза, Майн-Грюнвальдом і  піроніном Y.  При підрахунку клітин у  мазках,  пофарбованих  будь-яким  методом, не  виявлено зразків  з  кількістю  соматичних  клітин  до  100  тис/мл.  При  прямому  підрахунку соматичних клітин у мазках козиного молока, пофарбованих будь-яким методом, виявляється  більша кількість клітин, ніж за допомогою приладів. Розподіл діапазонів соматичних клітин схожий між  різними методами фарбування мазків, що ще раз доводить точність методу прямого підрахунку клітин у  мазках молока, хоч це більш трудомісткі методи, ніж  апаратні.  Для підрахунку  соматичних клітин  у  козиному  молоці  за  методом  Прескота-Бріда  пропонується  фарбувати  мазки  методом  Майн- Грюнвальда,  тому  що  чітко  зафарбовується  цитоплазма  та  ядра  соматичних  клітин,  а  вартість  барвників  набагато  менша  ніж  у  методі  з  піроніном  Y.  Зі  збільшенням кількості  соматичних  клітин  підвищувалися  показники  жиру,  але  статистичної  різниці  не  визначено.  Також  виявлено,  що  при  зниженні вмісту білка в молоці температура замерзання підвищувалась.

Ключові слова: козине молоко, кількість соматичних клітин, мазки молока, жир, білок, температура  замерзання, лактоза

Закачати в PDF

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ З ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Застулка О. О., Солодка Л. О., Чала І. В.

Анотація: Проаналізовано  153  зразка  бджолиного  обніжжя,  з  яких  88  зібрано  в  лісостеповій  зоні  України  впродовж  2013-2016 років:  31 шт.  (2013 р.),  17 шт.  (2014 р.),  17 шт.  (2015 р.)  та  23  шт.  (2016  р.).  Спеціалісти  галузі  кожного  року  збирають  в  лісостеповій  зоні    від  50  до  65  %  зразків  товарного  бджолиного обніжжя.  Показано, що вимогам ДСТУ 3127–95 “Обніжжя бджолине (пилок квітковий) і його суміші. Технічні  умови”  за  такими  показниками  як  масова  частка  флавоноїдів  та  кислотність  2  %  водного  розчину  відповідають 32,3 % (2013 р.), 35,3 % (2014 р.), 35,3 % (2015 р.) та  34,8 % (2016 р.) партій товарного  обніжжя з лісостепової зони (Черкаська, Вінницька, Хмельницька, Полтавська, Київська області).  Середні  значення  фізико-хімічних  показників  в  якісних  зразках  харчової  добавки,  зібраної  в  зоні  Лісостепу  України  в  2013,  2014,  2015  та  2016  роках  становили:  вміст    флавоноїдів  –  (6,89±0,99),  (8,52±0,84),  (5,75±0,6),  (4,98±0,2)  %  відповідно;  кислотність  2  %  водного  розчину  –  (4,98±0,06),  (5,15±0,05), (5,02±0,15), (4,98±0,08) одиниць рН, відповідно.

Ключові слова: державний стандарт, кислотність 2% водного розчину, масова частка флавоноїдів,  органолептичні показники, якісні партії товарного обніжжя.

Закачати в PDF

Зоотехнія

ДОВІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Милостивий Р. В., Милостива Д. Ф., Прилуцька О. В., Вінницький В. В.

Анотація:
Встановлено, що середня тривалість  лактаційного  періоду в  імпортних  корів голштинської  породи  європейської селекції в природно-кліматичних умовах Придніпров’я залежно від походження становила  лише 1148,5–1380,7 днів за значної тривалості міжотельного (474,3–540,3 днів) та сервіс-періоду (200,6  –  211,2  днів).  Коефіцієнт  відтворювальної  здатності  в  корів  данської  і  німецької  селекції  відповідно  становив 0,7 та 0,8.

Ключові  слова:  голштинська  порода, довічний  надій,  індекс  адаптації, коефіцієнт  відтворювальної  здатності, корови, міжотельний період, сервіс-період.

Закачати в PDF

ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ДОРОЩУВАННІ ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ

Шпетний М. Б., Повод М. Г.

Анотація: Визначена  ефективність  дорощування  поросят  в  сучасних  станках  із  різним  типом  підлоги  за  дрібногрупового  та  великогрупового способу  їх  утримання.  Встановлено, що  вирощування поросят від  відлучення до передачі на відгодівлю в дрібногрупових станках сприяло підвищенню кінцевої маси тварин   на 1,8 кг, або 5,7 %, абсолютних приростів на 1,9 кг або 7,8 %, середньодобових приростів на 38 г, або  7,9%, оплати корму приростами – на 0,22 корм. од. або 8,7 % та покращенню збереженості поросят на  4%. При  дорощуванні поросят  великими  групами  збільшується  кількість тварин,  які  мають кишково- шлункові та респіраторні захворювання.

Ключові  слова:  великогрупове  утримання,  дорощування,  дрібногрупове  утримання,  збереженість,  конверсія корму, порося, прирости. 

Закачати в PDF

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОНЕЙ ПРИ УРАЖЕННІ ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

Дроботюк К. О.

Анотація: При  дослідженні  коней,  що  уражені  моноінфекцією  ГВК-І,  моноінфекцією  ГВК-ІІ,  мікстінфекцією  ГВК-І  та  ГВК-ІІ  та  серологічно  здорових  тварин  встановлено,  що  при  сумісному  інфікуванні  двома  типами  вірусу  кількість  лейкоцитів  крові  менша  фізіологічної  норми,  що  може  свідчити  про  імуносупресивну дію вірусу. Виявлена підвищена кількість імуноглобулінів у крові тварин уражених ГВК-І  та  сумісним  перебігом  ГВК-І  та  ГВК-ІІ  вказує  на  посилений  синтез  білкових  фракцій  у  відповідь  на  інфекцію.  Вперше  у  ветеринарії  виявлена  закономірність  зростання  печінкових  трансаміназ  у  тварин  інфікованих вірусом герпесу. Дослідження підтверджує вищу патогенність першого типу ГВК порівняно  до другого типу.  

Ключові слова: герпесвірусна інфекція, ГВК-І, ГВК-ІІ, ринопневмонія, вірусний аборт, трансамінази.

Закачати в PDF

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

ОСОБЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕЙМЕРІОЗУ КРОЛІВ

Гавриліна О. Г., Колесник А. О.

Анотація:
З’ясовано  показники  екстенсивності  та  інтенсивності  ураження  кролів  еймеріозом  в  умовах  спеціалізованих  та  присадибних  господарств  Дніпропетровської  області.  Встановлено,  що  кролі  із  спеціалізованих  господарств  частіше  уражуються  еймеріозною  інвазією  та  хворіють  переважно  на  кишкову форму. У присадибних господарствах реєструється здебільшого змішана форма хвороби.

Ключові слова: діагностика, еймеріоз, екстенсивність інвазії, інтенсивність інвазії, кролі.

Закачати в PDF

ПОШИРЕННЯ КИШКОВИХ ГЕЛЬМІНТОЗІВ І ПРОТОЗООЗІВ СЕРЕД БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ КОПРОСКОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Пономаренко В. Я., Федорова О. В., Булавіна В. С., Мазепа Р. В., Полетаєва Є. І.

Анотація: Досліджено  проби  фекалій  від  90  безпритульних  собак  різного  віку,  що  утримуються  на  базі  комунального підприємства “Центр поводження з тваринами”.  Встановлена значна ураженість собак  гельмінтами  та  кокцидіями,  з  урахуванням  вікової  динаміки  інвазій.  Наведено  морфологічну  характеристику виявлених яєць гельмінтів і ооцист найпростіших та проведено їх морфометрію.

Ключові  слова:  анкілостомоз,  гельмінти,  дипілідіоз,  еймеріоз,  комунальне  підприємство  “Центр  поводження з тваринами”, токсокароз, трихуроз, унцинаріоз, цистоізоспороз.

Закачати в PDF

ЛІКУВАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК ТА КОТІВ ЗА СПОНТАННОГО ДИПІЛІДІОЗУ

Приходько Ю. О., Пономаренко В. Я., Лаптій О. П.

Анотація: За  результатами  вивчення  ефективності  лікування  безпритульних  собак  та  котів,  хворих  на  спонтанний  дипілідіоз,  препаратами  “Прател”,  “Профендер”,  “Празицид-комплекс”,  “Енвайр”,  “Elitzoo”, показали 85-100 % естенсефективність та 87-100 % інтенсефективність.

 Кючовы  слова: собаки,  коти,  дипілідіоз, “Прател”, “Профендер”,  “Празицид-комплекс”, “Енвайр”,  “Elitzoo”, “Пресорб”, “Катозал”, “Дивопрайд”. 

Закачати в PDF

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИРОФІЛЯРІОЗУ СОБАК

Прокопенко В. С., Романишина Т. О., Фещенко Д. В., Згозінська О. А.

Анотація: Вивчено  вплив  дирофілярій  на  організм  собак  службових  порід  віком  5-10  років  на  підставі  аналізу  морфологічних та біохімічних змін крові. Встановлено, що за хронічного перебігу інвазії дирофіляріоз має  неспецифічні  або  стерті  клінічні  ознаки,  характеризується  змінами  в  кількісному  складі  формених  елементів  крові  та  гіперактивністю  індикаторних  ферментів  крові  хворих  собак.  Однак,  зміни  гематологічних показників не є патогномонічними і тому не можуть вважатися достатньою основою  для  встановлення  остаточного  діагнозу.  В  усіх  випадках  необхідне  виявлення  мікрофілярій  при  дослідженні  периферичної  крові  або  в  пунктатах  із  уражень  м’яких  тканин  із  подальшою  їх  ідентифікацією при забарвленні на кислу фосфатазу.

Ключові слова: гематологічні показники, дирофіляріоз, службові собаки.

Закачати в PDF

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ МЕТАБОЛІТІВ ЛИЧИНОК STRONGILOIDES PAPILLOSUS НА ФОРМУВАННЯ МІКРОЯДЕР В ЕРИТРОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ НА БІЛИХ ЩУРАХ

Шендрик Л. І., Шендрик Х. М., Шендрик І. М.

Анотація: Представлено  результати  досліджень  периферичної  крові  щурів  за  експериментального  стронгілоїдозу  в  мікроядерному  тесті,  які  свідчать  що  продукти  метаболізму  личинок  Strongyloides  papillosus є мутагенами для організму хазяїна і спричинюють формування мікроядер в його еритроцитах.  Ймовірно,  висока  біологічна  активність  паразитів  і  виділення  ними  значного  об’єму  секреторно- екскреторних  продуктів  життєдіяльності  спричинює  вірогідне  збільшення  кількості  еритроцитів  з  мікроядрами.  Вже  на  сьомий  день  експерименту  кількість  еритроцитів  з  мікроядрами  у  крові  щурів  дослідних груп збільшилось у 2,3 раза у порівнянні з тваринами контрольної групи.

Ключові  слова:  личинки  стронгілоїдесів,  мікроядерний  тест,  мутагени,  патогенний  вплив,  стронгілоїдоз. 

Закачати в PDF