2014 Т.2. №3

ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

Ветеринарна морфологія та патологія

Ефективність оперативного втручання за патології кульшового суглобу у собак

Білий Д.Д., Гергаулов М.

Анотація:
Проведено вивчення ефективності резекції голівки стегнової кістки за хірургічної патології,
яка супроводжується порушенням співвідношення голівка-суглобова западина. Доведено її високу
ефективність, яка складала від 71 до 100 %, що у більшості випадків залежало від ступеня
ураження та наявності супутньої патології, обумовленої порушенням функціонування
кульшового суглоба. Отримані результати доводять доцільність впровадження зазначеного
хірургічного втручання у практичну діяльність лікарів ветеринарної медицини.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Морфологічні ознаки фізіологічної інволюції клоакальної сумки у свійського індика

Костюк А.В.

Анотація:
Проведеними дослідженнями встановлено, що клоакальна сумка у свійського індика породи
місцева бронзова постійно виявляється до 330-добового віку. В птиці віком 360 діб цей орган
відсутній. Перші морфологічні ознаки фізіологічної інволюції клоакальної сумки свійського індика
виявляються у 210-добовому віці. Вони проявляються на макро- і мікроскопічному рівнях.
Макроскопічно ознаки інволюції проявляються зменшенням абсолютної маси і розмірів органа,
зміною його консистенції, форми і втратою складчастості слизової оболонки. Мікроскопічні
ознаки характеризуються вакуольною дистрофією поверхневого епітелію слизової оболонки,
кістозом і некрозом часточок органа, заміщенням паренхіматозних і стромальних структур
щільною волокнистою сполучною, або жировою тканиною.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Закономірності структурно-функціональної спеціалізації паренхіми лімфатичних вузлів у великої рогатої худоби в ранньому постнатальному онтогенезі

Перепечаєва Н.Г.

Анотація:
Встановлено, що морфологічні ознаки функціональної спеціалізації в паренхімі лімфатичних
вузлів (ЛВ) великої рогатої худоби (ВРХ) формуються протягом останніх місяців пренатального
онтогенезу. У ЛВ новонароджених телят лімфоїдна тканина чітко поділяється на
компартменти (лімфоїдні часточки) та функціональні зони, найбільш розвиненими з яких є
одиниці глибокої кори (ОГК) та мозкові тяжі. Лімфатичні вузлики (ЛВУЗ) у невеликій кількості
локалізуються вздовж крайових синусів вузлів. Розвиток компартментів ЛВ протягом
постнатального онтогенезу відбувається внаслідок збільшення кількості ЛВУЗ,
розповсюдження ЛВУЗ у глибокі шари паренхіми органів, розвитку та мультиплікації ОГК.
Доведено, що найбільш лабільним компонентом компартментів ЛВ є лімфатичні вузлики,
відносна площа яких інтенсивно зростає від народження до 30-добового віку. Відносна площа
ОГК в ЛВ ВРХ з віком помірно збільшується, а характер локалізації суттєво змінюється. У 120-
добових телят ОГК в паренхімі ЛВ розташовується в декілька шарів, як й компартменти в
цілому. Вікові зміни будови та гістоархітектоніки компартментів супроводжується змінами
клітинного складу та архітектоніки ретикулярного остова окремих функціональних зон,
основними з яких є збільшення відносної кількості плазматичних клітин в мозкових тяжах та в
крайових зонах ОГК та загальне зростання «концентрації» лімфоїдних клітин у всіх без винятку
функціональних зонах паренхіми ЛВ.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Особливості лікування новоутворень молочних залоз із ознаками вираженого запалення у собак

Самойлюк В.В., Білий Д.Д., Шевченко Є.Є.

Анотація:
Під час гістологічної ідентифікації встановлено, що 46 % пухлин є доброякісними, 44 % –
злоякісними та 10 % складають дисплазії молочної залози. Серед доброякісних пухлин частіше
зустрічаються аденоми, фіброаденоми та фіброми. Пухлини з ознаками вираженого запалення
мають певні особливості морфоструктури. Відзначають мазоплазії і мастопатії різного
ступеня, а також фіброзно-кістозну гіперплазію. Серед злоякісних пухлин частіше
зустрічаються аденокарциноми, фібросаркоми та внутрішньопротоковий папілярний рак.
Попереднє застосування консервативного лікування у дослідних групах значно полегшує
оперативне видалення пухлин. Особливо це стосується доброякісних новоутворень. У деяких
випадках під час проведеного консервативного лікування, новоутворення зникають майже
повністю. Гірший результат отримали під час терапії злоякісних новоутворень. Порівняно з
контрольною групою, попереднє консервативне лікування значно попереджає кровотечу під час
операції та зменшує інвазивність оперативного втручання. Набряк після операції в дослідних
групах, менш виражений порівняно з контрольною, а також швидше проходить загоєння
операційних ран. Встановлено, що оперативний метод лікування собак з пухлинами молочних
залоз і ознаками їх вираженого запалення є досить ефективним у комплексному використанні з
консервативними протизапальними засобами, зокрема кращий результат отримали під час
попереднього застосування 4% розчину АСД ІІ фракції. Дещо гірший ефект має попереднє
передопераційне здійснення новокаїнових блокад з цефтриаксоном.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Субмікроскопічна будова клітин поверхневого епітелію стравохідного мигдалика курей

Хомич В.Т., Дишлюк Н.В.

Анотація:
Встановлено, що поверхневий епітелій, який вкриває слизову оболонку стравохідного
мигдалика курей багатошаровий плоский частково зроговілий. Його клітини формують
базальний, шипуватий (остистий) і поверхневий шари. Клітинний склад шарів поверхневого
епітелію неоднаковий. Серед них найбільше епітеліоцитів, а в базальному і в шипуватому шарах
виявляються ще й лімфоцити, імунобласти, клітини Лангерганса, проплазматичні і плазматичні
клітини та М-клітини. Клітини поверхневого епітелію мають різну субмікроскопічну будову.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Особливості лікування новоутворень молочних залоз із ознаками вираженого запалення у собак

Яблонський В.А., Желавський М.М.

Анотація:
У статті розглянуто імунобіологічні механізми клітинних факторів захисту локального
імунітету молочної залози корів. Встановлено фізіологічні особливості імунних реакцій в
організмі тварин у різні періоди лактації; наведено оригінальні дослідження апоптозу
імунокомпетентних клітин секрету молочної залози корів; здійснена інтерпретація отриманих
результатів експериментальних досліджень і зроблено логічні висновки.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Фізіологія і біохімія тварин

Вікова динаміка концентрації вітамінів А і Е в сироватці крові поросят в період дорощування

Єфімов В.Г., Софонова Д.М.

Анотація:
Визначено вікову динаміку концентрації вітамінів А і Е в сироватці крові поросят в період
дорощування. Дослідження проводилися на помісних поросятах, відлучення яких проводили в 21-
добовому віці. Кров відбирали з інтервалом в 5 діб впродовж періоду дорощування. В сироватці
крові визначали рівень токоферолу і ретинолу методом обернено-фазової ВЕРХ.
Показано, що вміст вітамінів А і Е в сироватці крові поросят змінюється з віком: рівень
токоферолу знижується після відлучення і досягає мінімальних значень на 30-у добу після нього,
а ретинолу – знаходиться на низькому рівні до 25-ої доби періоду дорощування, після чого
зростає до нормальних значень, що може пояснюватися віковими особливостями травлення і
наслідком відлучення.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Клінічна біохімія, фармакологія та токсикологія у ветеринарній медицині

Моделювання процесів росту курчат-бройлерів із застосуванням цитрату наномолібдену під час відгодівлі

Головко Н.П., Яценко І.В., Гетьманець О.М.

Анотація:
Проаналізовано вплив цитрату наномолібдену на продуктивність курчат-бройлерів у процесі
їх відгодівлі. Встановлено, що додавання до раціону курчат-бройлерів цитрату наномолібдену у
концентраціях від 0,24 до 0,40 мг/дм3
їх живої маси.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Антибіотикотерапія ензоотичної пневмонії свиней

Музика В.П., Стецько Т.І., Остапів Н.В.

Анотація:
Проведений аналіз зареєстрованих в Україні (станом на 01.01.2014 р.) антимікробних
препаратів, показаних для застосування свиням, у спектр антимікробної дії яких, входить
Mycoplasma hyopneumoniae. Наведений перелік іньекційних препаратів, препаратів для
перорального застосування та препаратів для перорального застосування із питною водою, які
можна використовувати при лікуванні ензоотичної пневмонії свиней із зазначенням назви
препарату, виробника, діючої речовини, дозування та застережень при застосуванні.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

Епізоотологічні особливості дерматомікозів у місті Дніпропетровськ

Біла Н.В., Глебенюк В.В., Зубков В.В., Воронов Т.В.

Анотація:
У статті наведено дані про поширення дерматомікозів тварин у місті Дніпропетровськ і
виявлено епізоотологічні особливості хвороби. У результаті досліджень встановлено видову,
вікову і порідну структуру захворюваності. Дерматомікози зареєстровано у тварин чотирьох
видів (собак, котів, шиншил і щурів). Охарактеризовано сезонність прояву хвороби у тварин
різних видів.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Иммунокорекция организма цыплят культурой пробиотика Вас. Subtilus Bi-12, как альтернатива антибиотикопротекции

Бибен И.А.

Анотація:
В сравнительном аспекте было изучено влияние на растущий организм цыплят-бройлеров
действия пробиотика Bac. subtilis штамм BI-12 и антибиотиков, при традиционном способе
выращивания. Установили положительное многогранное воздействие на организм цыплят
культуры пробиотика. Опытные цыплята по многим физиологическим, гематологическим и
иммунологическим показателям достоверно превосходили цыплят в контрольной группе, при
этом они не получали антибиотиков, что позволяет получать экологически чистую продукцию,
отвечающую всем ветеринарно-санитарным стандартам качества и биобезопасности.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Ефективність проведення противірусної імунокорекції у собак на підставі оцінки рівня сенсибілізації “активних” Т-лімфоцитів до герпетичного антигену

Брошков М.М.

Анотація:
Проведена оцінка показників імунограм собак залежно від рівня сенсибілізації «активних» Т-
лімфоцитів до герпетичного антигену з врахуванням імунорегуляторного індексу (ІРІ) а також
проаналізовано доцільність проведення противірусної імунокорекції за різних показників відсотку
інверсії. В дослід підбирали тварин, які мали хронічні ураження шкіри, що характеризувалися
зоначними алопеціями, депегмінтацією, свербежем, висипами та періодично виникаючими
рецидивуючими екземами шкіри. У дослідних тварин було диференціально виключено паразитарні
захворювання. Тварин після проведення імунологічних досліджень розділили на три групи: перша
група (рівень сенсибілізації до 10%) – на фоні симптоматичного лікування призначена
противірусна імунокорекція; друга група (рівень сенсибілізації більше 10%) – симптоматичне
лікування без призначення противірусної імунокорекції; третя група (рівень сенсибілізації більше
10%) – на фоні симптоматичного лікування призначена противірусна імунокорекція. З метою
імунокорекції використовували препарат «Неовір – 12,5%» з діючою речовиною
Oxodihydroacridinylacetate sodium з розрахунку 10 мг на кг. живої ваги внутрішньом’язево один
раз на 48 години, всього п’ять ін’єкцій. За тваринами спостерігали протягом 6 місяців на
предмет необхідності продовження та повторення курсів імунокорекції.
За рівнем герпесвірусної рецепції «активних» Т-лімфоцитів визначали необхідність проведення
противірусної імунокорекції: інверсія до 10%- низька ступінь сенсибілізації . При збільшені
інверсії відсотку «активних» Е-РУЛ в дослідних пробах більше 10% – призначають
фармакологічні засоби противірусної дії.
Встановлено, що додаткове призначення противірусних фармакологічних засобів собакам з
відсотком інверсії вище 10 вдвічі знижує тривалість імунокорекції і втричі зменшує можливість
повторного клінічного прояву дисфункції імунної системи.
Оцінка абсолютної кількості лейкоцитів, лімфоцитів та їх субпопуляцій за різного
імунорегуляторного індексу показала, що при знижені ІРІ підвищується кількість Т-супресорних
клітин та В-лімфоцитів, а при збільшенні ІРІ підвищується абсолютна кількість Т-хелперних
клітин.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Мікотоксикологічна оцінка кормів для свиней у Дніпропетровській області

Глебенюк В.В., Чумак Є.В., Говоруха В.А.

Анотація:
У статті проведено аналіз результатів мікотоксикологічного дослідження зразків
комбікормів для свиней. Показано, що у складі контамінантів виявлено афлатоксин, Т-2 токсин,
зеараленон, охратоксин і дезоксиніваленол. У результаті досліджень встановлено середні
концентрації мікотоксинів. В окремих пробах виявлено сумісну наявність контамінантів.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Каліцивірусна інфекція котів: епізоотологічні особливості прояву інфекції в умовах мегаполісу

Гомзиков А.В., Cацька Л.В.

Анотація:
Наведено дані щодо біологічних властивостей збудника каліцивірусної інфеції котів, визначені
шляхи її поширення в умовах мегаполісу. Встановлено місце каліцивірусної інфекції в
нозологічному профілі інфекційних хвороб та ступінь поширення збудника серед домашніх котів.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Вплив препарату ГКП-305 на культуральні властивості М. bovis патогенних штамів та дисоціативних форм

Давиденко П.О., Зажарський В.В., Бібен І.А., Гоцуля А.С., Панасенко О.І., Книш Є.Г.

Анотація:
GKP-305 drug at 1% and 0.5% concentrations partially inhibits the growth and development of
pathogenic strains of M. bovis, cultivated through the medium with pH 7.1 at 37° C. The growth of
colonies of investigated strain of mycobacteria through the medium with pH 6.5 at 0.5 and 1.0%
concentrations of the compound has not been observed within 90 days that means the tuberculostatic
effect of the compound.
The received data can be used to improve bacteriological diagnosis of bovine tuberculosis, selection
of vaccine strains for designing drugs with specific prevention of disease.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Порівняльний аналіз ефективності класичних та новітніх методів лікування кальцивірусної інфекції котів

Зажарський В.В., Ткаченко М.В.

Анотація:
The given research contains the research results of clinical examination, pathological changes in cats
suffering from Сalicivirus infection. Comparative analysis of therapeutic and cost effectiveness using
both classical and new treatment methods of sick animals has been carried out. During the clinical
examination one of the major clinical manifestations of feline Сalicivirus infections – sores on the tongue
and palate- has been identified. Venous congestion and pulmonary edema with lesions of the upper and
middle lobes have been revealed. The new treatment regimen has become more effective thanks to the
use of immunomodulator Cycloferon and third – generation cephalosporin antibiotic Ceftriaxone. The
treatment regimen of one animal is 237.85 USD.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

Підвищення якості та безпечності молока кіз в умовах фермерського господарства

Зажарська Н.М., Коновалова К.С.

Анотація:

Проведено аналіз козиного стада в приватному підприємстві. Досліджували молочну продуктивність, кількість соматичних клітин та біохімічний склад молока. Після проведення рекомендованих ветеринарно-санітарних заходів встановлено значне, у 2,5 рази, підвищення надою та зменшення кількості соматичних клітин на 53%, також підвищення жирності, сухого знежиреного молочного залишку, лактози.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Ветеринарно-санітарна оцінка молока, отриманого від корів у дослідному господарстві “Городецьке”, Володимирецького району, Рівненської області

Котелевич В.А., Згозінська О.А.

Анотація:

Наведені результати, які отримані в 4-ох серіях дослідів з визначення впливу на якість молока
ретельної обробки вим’я корів, дезінфекції доїльного устаткування, виключення молока,
отриманого від хворих на мастит корів та його фільтрування. Це сприяло покращенню якості
молока у дослідному господарстві «Городецьке». Якщо у 2012 році першим сортом було продано
лише 65,8 %, то у 2014 – 90,9 %.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Судово-ветеринарне визначення віку та статі великої остеометричними параметрами потиличної рогатої худоби за лінійними поверхні черепа

Яценко І.В., Абузнайд Карем Р.С., Гетьманець О.М.

Анотація:

Досліджено залежність лінійних остеометричних параметрів потиличної поверхні черепа
великої рогатої худоби від віку та статі тварини. Встановлено, що для застосування
регресійного аналізу застосували дві нелінійні функції регресії третього ступеня за лінійними
остеометричними параметрами потиличної поверхні черепа: домежовий період (від
народження до межового критерія) і постмежовий період (від межового критерію віку до
кінцевого терміну дослідження). Коефіцієнти детермінації для об’єднаного рівняння регресії
перевищують значення R2 = 0,95, а стандартна похибка визначення віку тварини знаходиться в
межах S = 2,1–10 місяців на усьому віковому діапазоні, що підтверджує якість отриманих
рівнянь регресії. Межовий критерій віку має більше значення для краніометричних лінійних
параметрів потиличної поверхні черепа самок ВРХ, ніж для самців. Встановлювати вік і стать
ВРХ можна в межах стандартної похибки регресії за значеннями кількох (не менш двох) вимірів
лінійних остеометричних параметрів потиличної поверхні черепа.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Судово-ветеринарне значення динаміки маси, об'єму та щільності нижньощелепної кістки великої рогатої худоби для визначення віку та статі

Яценко І.В., Шевченко К.О., Гетьманець О.М.

Анотація:

Досліджено залежність нелінійних остеометричних параметрів (маси, об’єму та щільності)
нижньощелепної кістки великої рогатої худоби від віку та статі тварини. Встановлено, що
визначити вік великої рогатої худоби за нижньощелепною кісткою можна із стандарною
помилкою: за масою – близько 5 міс. для самок та 1 міс. для самців; за об’ємом – близько 2,5 для
самок та 1,7 міс. для самців; за щільністю – близько 2,8 для самок та 2,2 міс. для самців.
Доведено, що надійно визначати вік і стать великої рогатої худоби шляхом одночасного
вимірювання маси, об’єму та щільності нижньощелепної кістки можна з максимальною
помилкою близько 5 міс. у віковому діапазоні від кількох місяців від народження до 10 років.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

Терапевтична ефективність лікарських засобів за демодекозу собак

Гаврик К.А.

Анотація:

Вивчена терапевтична ефективність лікарських засобів: бровермектину, санодерму та
ектосану за різних схем застосування собакам, хворим на лускату (сквамозну) форму
демодекозу. Визначені показники інтенс- та екстенсефективності препаратів. Запропоновані
ефективні схеми лікування собак за демодекозу із зазначенням термінів одужання тварин.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Методика роботи з метацеркаріями Paracoenogonimus ovatus (Trematoda, Cyathocotylidae)

Гончаров С.Л.

Анотація:

Запропонований достатньо ефективний спосіб екцистування метацеркаріїв
Paracoenogonimus оvatus. Так, дана методика може бути використана і при вивченні інших
метацеркаріїв, що мають товстостінну оболонку цисти та непіддатливі до вивільнення личинки
трематоди за раніше викладеними способами. Не потребує дорогого та складного обладнання,
значних затратах часу та засобів для дослідження. Сприяє
діагностичної роботи, пов’язаноъ з метацеркарними трематодозами.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Поширення дирофіляріозу собак в умовах Полтавської області

Євстаф’єва В.О., Сорокова С.С., Сорокова В.В.

Анотація:

Проведені моніторингові дослідження інфекційних та інвазійних захворювань собак на
території Полтавської області. За результатами статистичних даних звітної документації
Головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області за 2009–2013 рр.
встановлено значне поширення дирофіляріозу собак. З числа заразної патології у собак інфекційні
захворювання реєстрували в 4,83 % тварин, інвазійні – 24,38 %.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Гематологічні показники інвазованих свиней за трихурозу

Мельничук В.В.

Анотація:

Представлені результати гематологічних досліджень свиней за трихурозної інвазії. Доведено
патогенний вплив гельмінтів на організм тварин. Встановлено, що за інтенсивності інвазії
148,8±5,12 яєць трихурисів у 1 г фекалій у крові хворих поросят реєстрували достовірне
зниження вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів, а також збільшення кількості
лейкоцитів.

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Озонування виробничих приміщень на підприємствах молочної промисловості

Антоненко П.П., Пушкар Т.Д.

Анотація:

Розглянуто питання покращення санітарної обробки виробничих приміщень молочної
промисловості з використанням озоно-повітряної сумішші. Встановлено, що використання озону
в молочній промисловості дає можливість збільшити терміни зберігання продуктів, що швидко
псуються, покращує санітарно-гігієнічні умови виробництва при дезінфекції приміщень, тари і
упаковки. Озоно-повітряна суміш з концентрацією озону 15–20 мг/м3
дріжджі, мезофільні аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми повністю знищує плісняву

Закачати в PDF

Download the abstract in English

Т.2., №3, 2014

(переглянути в PDF)