Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Ефимов В.Г.

  

Ефимов Валентин Геннадьевич

Єфімов Валентин Геннадійович

Valentyn Yefimov


Освіта

Вища – лікар ветеринарної медицини, Дніпропетровський державний аграрний університет (2001)

Тема дисертації:

Вплив гідрогумату та мікроелементів на показники газоенергетичного та білково-мінерального обмінів у голштинської худоби в умовах Степу України (за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин), 2006

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат ветеринарних наук (2007), доцент (2011)

Професійна діяльність:

2001 – лікар ветеринарної медицини СВК «Мрія» Широківського району Дніпропетровської області;

2002-2004 – аспірант кафедри нормальної та патологічної фізіології с.-г. тварин;

2003-2006 – асистент кафедри фізіології та біохімії с.-г. тварин;

2007 – старший викладач кафедри фізіології та біохімії с.-г. тварин;

2008 і дотепер – доцент кафедри фізіології та біохімії с.-г. тварин.

Основні наукові інтереси:

 – особливості обміну речовин у тварин;

 – вплив мікроелементів, вітамінів та інших біологічно активних речовин на організм тварин;

 – лабораторна діагностика незаразних захворювань тварин.

 Наукові статті:

1. Грибан В.Г., Єфімов В.Г., Ракитянський В.М. Вплив гідрогумату у поєднанні з мікроелементами на показники обміну речовин та приріст живої маси у тварин // Науковий вісник Львівської НАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2003. – Т. 5 (№ 3). – Ч. 4. – С. 95-100.

2. Грибан В.Г., Єфімов В.Г., Ракитянський В.М., Спіцина Т.Л. Особливості легеневого дихання та енергетичних процесів у корів голштинської та сірої української порід // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – 2004. – № 2. – С. 110-112.

3. Грибан В.Г., Єфімов В.Г., Ракитянський В.М. Особливості газообміну у телят під впливом гідрогумату та мікроелементів // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН. – Львів, 2004. – Вип. 5. – № 3. – С. 107-110.

4. Грибан В.Г., Єфімов В.Г., Ракитянський В.М. Використання препаратів гумусової природи у поєднанні з мікроелементами для корекції обміну речовин у корів // Науковий вісник НАУ. – К., 2004. – Вип. 78. – С. 64-66. __

5. Єфімов В.Г. Вміст загального білка та білкових фракцій сироватки крові лактуючих корів під впливом гідрогумату та мікроелементів // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького. – Львів, 2004. – Т. 6 (№ 3). – Ч. 3. – С. 52-56.

6. Вплив гідрогумату в поєднанні з мікроелементами на деякі показники мінерального обміну у лактуючих корів / В.Г.Грибан, В.Г.Єфімов, В.М.Ракитянський, О.О. Єфімова // Ветеринарна медицина. Міжвід. тем. наук. збірник – Харків, 2005. – Вип. 85. – Т. І. – С. 345-348.

7. Єфімов В.Г. Вплив гідрогумату і мікроелементів на вміст компонентів небілкового азоту та активність трансаміназ сироватки крові лактуючих корів // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 252-254._ Посилання: 1

8. Грибан В.Г., Шкваря М.М., Єфімов В.Г., Неверковець Н.Ю. Еритропоез у корів червоної степової породи за впливу солей міді, кобальту та їх поєднання в умовах техногенного забруднення // Науковий вісник Львівської НАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2007. – Т. 9. – № 1 (33). – С. 50-54.

9. Єфімов В.Г., Сєдих Н.Й., Грибан В.Г. Інтенсивність лактопоезу та склад молока корів за впливу гідрогумату та солей міді, кобальту і йоду // Вісник Сумського НАУ. – 2007. – Вип. 8 (19). – С. 35-37.

10. Грибан В.Г., Ракитянський В.М., Єфімов В.Г. Вплив міді, кобальту та йоду на стан системи еритропоезу в корів голштинської породи // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – Вип. 108. – С. 154-158._ Посилання: 2, 4

11. Грибан В.Г., Ракитянський В.М., Єфімов В.Г. Фізіолого-біохімічний статус голштинської худоби за впливу гідрогумату в поєднанні з мікроелементами // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – 2008. – № 2. – С. 104-107. __

12. Грибан В.Г., Єфімов В.Г., Шляховий В.В. Особливості еритропоезу у поросят порід велика біла і ландрас французької селекції та їх помісей у період дорощування // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів і кормових добавок. – Львів, 2009. – Вип. 10, № 1-2. – С. 346-349.

13. Єфімов В.Г., Костюшкевич К.Л., Сідлецька І.Р. Вплив вітаміну Е, селену та L-карнітину на морфологічний склад крові кнурців на тлі транспортного стресу // Науковий вісник Львівського НУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2009. – Т. 11. – № 2 (41). – Ч. 2. – С. 96-99.

14. Шляховий В.В., Грибан В.Г., Єфімов В.Г. Показники білкового обміну в поросят різних порід французької селекції та їх помісей в початковий період дорощування // Науковий вісник Львівського НУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2009. – Т. 11. – № 2 (41). – Ч. 2. – С. 338-340.

15. Грибан В.Г., Єфімов В.Г., Ракитянський В.М. Вікові та породно-регіональні особливості тканинних енергетичних процесів у великої рогатої худоби // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – 2009. – № 1. – С. 100-103._

16. Єфімов В.Г., Костюшкевич К.Л., Грибан В.Г., Тішкіна Н.М. Особливості морфологічного складу крові хрячків після транспортування // Вісник Сумського НАУ. – 2009. – Вип. 6 (25). – С. 57-60.

17. Влияние гидрогумата и микроэлементов на показатели обмена веществ и продуктивность телят / В.Г. Ефимов, А.Э. Томсон, Г.В. Наумова, Н.А. Жмакова // Природопользование. – Минск, 2009. – Вып. 16. – С. 241-243.

18. Ракитянський В.М. Пероксидазна та каталазна активність крові у голштинської худоби за дії гідрогумату і мікроелементів / В.М.Ракитянський, В.Г.Єфімов // Науковий вісник Львівського НУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2010. – Т. 12. – № 2 (44). – Ч. 2. – С. 250-255. Посилання: 3

19. Щодо ефективності використання гумінових препаратів у скотарстві та механізму їх дії на організм / Грибан В.Г., Єфімов В.Г., Ракитянський В.М. [та ін.] // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2010. – Вип. 11, № 2-3. – С. 402-405. ___

20. Єфімов В.Г. Особливості біохімічних показників крові кнурців після транспортування та в період адаптації за дії L-карнітину та Е-селену / В.Г. Єфімов // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2010. – Вип. 11, № 2-3. – С. 35-39. ___

21. Єфімов В.Г. Стан мінерального обміну у свиней на промисловому комплексі / В.Г. Єфімов, К.Л. Костюшкевич, Є.О. Лосєва // Науковий вісник ветеринарної медицини. – Біла Церква, 2010. – Вип. 5 (78). – С. 68-71.__

22. Степченко Л.М. Активність травних ферментів курей-несучок за дії кормової добавки гумінової природи / Л.М. Степченко, Є.О. Лосєва, В.Г. Єфімов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 151, Ч. 1. – С. 274-278.

23. Вплив кормової добавки з торфу на фізіологічний стан поросят в підсисний період / Л.М. Степченко, В.Г. Єфімов, В.М. Ракитянський [та ін.] // Науковий вісник Львівського НУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2010. – Т. 12. – № 3 (45). – Ч. 2. – С. 144-147.__

24. Єфімов В.Г. Вплив гумінових речовин на мінеральний обмін у корів / В.Г. Єфімов, В.М. Ракитянський // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2011. – № 1. – С. 57-61._

25. Ефективність стимуляції неспецифічної резистентності поросят препаратом “Суігамін” / Єфімов В.Г., Кокарєв А.В., Бібен І.А. [та ін.] // Науковий вісник Львівського НУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2011. – Т. 13, № 4 (50), Ч. 1. – С. 119-123.

26. Грибан В.Г. Вікові особливості тканинного дихання у жуйних тварин / В.Г. Грибан, В.Г. Єфімов, В.М. Ракитянський // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. – 2012. – № 37. – С. 23-25.

27. Ракитянський В.М. Динаміка показників вуглеводного обміну в корів голштинської породи за впливу гідрогумату і мікроелементів / В.М. Ракитянський, В.Г. Єфімов, В.Г. Грибан // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2012. – Вип. №1 (32). – Т. 3, Ч. 1. – С. 368-372

28.  Ефимов В.Г., Томсон А.Э., Наумова Г.В., Жмакова Н.А. ВЛИЯНИЕ ГИДРОГУМАТА И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕЛЯТ // Природопользование. – 2009. – Вып. 16. – С. 241-243.

29. Ткаченко О.А., Єфімова О.О., Єфімов В.Г. Особливості перебігу туберкульозі птиці при застосуванні гумінових речовин // Ветеринарна медицина України. – 2012. – № 10. – С. 14-16. (рукопис)

30. Єфімов В.Г. Біохімічні показники крові поросят в період відлучення після згодовування L-карнітину / В.Г. Єфімов // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та комрових добавок. – 2012. – Т. 13, – № 3-4.- С. 13-17

31. Єфімов В.Г. Показники обміну речовин у поросят в період дорощування за дії гумат-сукцинат-мікроелементної добавки / В.Г. Єфімов // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Харків, 2015. – Вип. 31, Ч. 2. – С. 20-24.

32. Єфімов В.Г. Значення і контроль вітамінного живлення свиней / В.Г. Єфімов, Д.М. Софонова, І.Д. Тригуб, Д.М. Масюк // Годівля та утримання свиней. – 2016. – Вип. 2. – С. 17-19.

33. Єфімов В.Г. Біохімічні показники крові свиней на різних етапах вирощування за впливу вітаміну Е і Селену / В.Г. Єфімов // Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – 2015. – Вип. 16, № 2. – С. 24-29.

Інші публікації__

33. Yefimov V, Kostiushkevych K, Rakytianskyi V. Effect of feeding treated peat as a supplement on the parameters of cellular immunity, antioxidant status and performance of piglets in early post-weaning period. HVM Bioflux 2016;8(3):133- 136

 Основні тези до конференцій або симпозиумів:

1. Ефимов В.Г. Влияние гидрогумата и микроэлементов на уровень энергетических процессов у телят / В.Г. Ефимов, В.Н. Ракитянский // Ученые записки УО Витебская гос. акад. вет. медицины. – Витебск, 2004. – Т.40. – Ч.2.– С. 19-20.

2. Грибан В.Г. Изменение секреторной активности молочной железы коров под влиянием гидрогумата и микроэлементов / В.Г. Грибан, В.Г. Ефимов // Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільському господарстві: Мат. Міжн. наук.-практ. конф., присв. 100-річчю від дня народження проф. Христєвої. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 191-193.

3. Использование гуминовых препаратов при получении биопродукции / Л.М. Степченко, В.Г. Ефимов, Е.А. Лосева, М.В. Скорик // Труды IV Всероссийской конференции «Гуминовые вещества в биосфере». – Москва, 19-21 декабря 2007 г. – С. 520-527.

4. ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ З ТОРФУ НА КЛІТИННИЙ ІМУНІТЕТ ПОРОСЯТ / В.Г. Єфімов, О.М.Ліснича, В.М. Ракитянський, К.Л. Костюшкевич // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60, № 3. – С. 226.

5. Ефимов В.Г. Показатели белкового обмена у телят под влиянием гидрогумата и микроэлементов / В.Г. Ефимов, Е.А. Ефимова // Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільському господарстві: Мат. Міжн. наук.-практ. конф., присв. 100-річчю від дня народження проф. Христєвої. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 174-176._ Посилання: 5, 6

6. Механизмы влияния гуминовых веществ на физиологическое состояние и продуктивность сельскохозяйственных животных / Степченко Л.М., Ефимов В.Г., Коваленко М.В. [и др.] // Научные труды ІІІ съезда физиологов СНГ. – М.: Медицина-Здоровье, 2011. – С. 314-315.

7. L. Stepchenko, V. Yefimov, M. Garashchuk, V. Rakytyans’kyy, R. Bolgarchuk, K. Kostyushkevych Effective use of peat products in pig industry / Proceedings of the 14th International Peat Congress. – Stockholm, June 3-8 2012. – P. 122.

 Монографії та навчально-методичні розробки:

1. Степченко Л.М., Єфімов В.Г. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з фізіології. – Дніпропетровськ , 2006. – 16 c.

2. Єфімов В.Г. Обмін мінеральних речовин в нормі та при патології. Текст лекції / Дніпропетр. держ. агр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 32 с.

3. Єфімов В.Г., Бугай А.О. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань для студентів із дисципліни “Клінічна біохімія” / Дніпропетр. держ.агр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 23 с.

4. Степченко Л.М., Сєдих Н.Й., Єфімов В.Г., Гончарова О.В. Робочий зошит для лабораторних робіт з біохімії з основами фізичної та колоїдної хімії / Дніпропетровський державний аграрний університет – Дніпропетровськ – 2010 – 92 с.

Наукові розробки:

Біологічно активна добавка для свиней “Торвет”

 Нагороди, гранти:

–  Почесна грамота Державного департаменту ветеринарної медицини України (2001);

–  Почесна грамота Головного управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації (2007);

– Подяка Голови Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради (2011)

– Подяка Дніпропетровського Міського Голови (2012)

– Кращий молодий вчений Дніпропетровщини (2011, 2013)

 Членство у наукових товариствах:

Член Фізіологічного товариства України